fbpx "Меките умения" на мениджърите имат все по-голямо значение при наемане | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

"Меките умения" на мениджърите имат все по-голямо значение при наемане

Пандемията е ускорила експоненциално нуждата от меки умения сред мениджърите и вместо традиционните методи за наемане все по-необходимо е да се възприеме холистичен подход, способен да оцени кандидата цялостно и да идентифицира онези личностни черти, които наистина могат да добавят стойност към позицията. Това извежда на преден план доклад на Wyser – глобалната марка на Gi Group Holding, посветена на търсенето и подбора на среден и висш мениджмънт.

Според проучване на McKinsey, в хода на пандемията компаниите значително са засилили фокуса си върху меките умения, като половината от анкетираните (50%) дават приоритет на лидерството, следвано от критичното мислене (48%), устойчивостта и непрестанното придобиване на знания и умения (40%). Уменията, чиято стойност е нараснала най-много, са тези, свързани с емпатията и междуличностните отношения (40% през 2020 г. срещу 20% през 2019 г.).

Според Deloitte до 2030 г. броят на работните места, изискващи меки умения, ще нарасне повече от два пъти по-бързо от другите видове работни места.

Докладът подчертава, че за разлика от традиционните методи на наемане, които се съсредоточават върху твърдите умения и обикновено ги разглеждат като „задължителни“ компетенции, холистичното наемане предлага възможност за възприемане на ориентирана към човека гледна точка, която оценява индивида над и отвъд неговите професионални умения и опит и дава превес на „меката страна“.

За оценяване на твърдите умения има достатъчно разработени ключови показатели за ефективност (KPIs). Как може да се измерят и оценят меките умения?

Wyser използва метода HPTI (High Potential Trait Indicator или Индикатор на характерна черта с висок потенциал), собственост на Thomas International (водещ глобален доставчик на платформа за оценка на таланти), който измерва шест ключови личностни черти, които се считат за важни за справяне с предизвикателствата и ситуациите на работното място в ролята на лидерска позиция в конкретна работна среда: а именно, добросъвестност, приспособяване, любопитство, подход към риска, приемане на неяснота и конкурентоспособност.

Този подход добавя стойност към методологията на Wyser и прави възможно да се проучи потенциалът на кандидата по най-добрия начин и да изпъкне най-благоприятният профил от черти за определена роля в конкретна ситуация. Например, мениджър, който на традиционно интервю може се счете за неподходящ поради липса на определени характеристики, може вместо това да допринесе набор от умения, добавяйки към растежа на колективните групови резултати.

С други думи, методът HPTI е практика с добавена стойност, при която можем да проверим съответствието на лидерската роля с културата на компанията и по този начин да умножим вероятността за успешно наемане на кадър, който способства за благоденствието на компанията, като увеличава въздействието й и води до задържане на човешкия ресурс.