fbpx Новите изменения в електронната търговия и нелоялните практики | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Новите изменения в електронната търговия и нелоялните практики

В тазседмичната ни статия ще се спрем на някои актуални моменти от последните изменения на Закона за защита на потребителите.

С измененията, приети с Държавен вестник, брой № 20 от 11 Март 2022 г. и влезли в сила на 28.05.2022 г., се имплементират на национално ниво изискванията на няколко Директиви, част от правото на ЕС. Последните, от своя страна отразяват тенденциите на т. нар. „нова сделка за потребителите“, върху която държавите членки съсредоточиха значителен ресурс през изминалите години.

Измененията можем да разделим на няколко основни групи, най-съществените от които ще разгледаме накратко по-долу.

Първата група изменения включва изисквания за предоставяне на допълнителна предварителна информация преди потребител по смисъла на закона да бъде обвързан от договор от разстояние.

На първо място, според новите разпоредби е необходимо потребителят да е уведомен относно това дали цената е била индивидуализирана въз основа на автоматизирано вземане на решение (когато е приложимо).

Отделна група предварителни задължения за уведомяване са въведени за случаи, когато договор, по който е страна потребител, се сключва чрез онлайн място за търговия. В посочените случаи е налице т. нар. опосредяване в отношенията между търговец и клиент, което води до определени специфики, а в някои случаи и до неясноти, които нормативната уредба цели да преодолее. В посочените случаи държателят на платформата е задължен да предостави:

- обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри;

- информация за това дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не;

- информация за това, че потребителите нямат правата, произтичащи от потребителското законодателство, когато третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец;

- информация относно разпределението на задълженията по договора между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия (ако е приложимо).

На следващо място, необходимо е да се отчете разширяването на хипотезите на нелоялните търговски практики. Неизпълнението на всяко от горепосочените изисквания е изрично дефинирано като нелоялна търговска практика, извършването на която е скрепено с административна санкция. Допълнително, като нелоялни търговски практики са определени и случаите на:

- всяко предлагане на стока в държава - членка на Европейския съюз, като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави - членки на Европейския съюз, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, освен ако това не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори, посочени в закона;

- непредоставянето на съществена информация относно условията на сключването на договор, включително за условията за плащане;

- публикуването на непроверени (а от там и възможно заблуждаващи) потребителски отзиви за предлаганите на уебсайт стоки или услуги.

Важно е да се има предвид, че освен риск от налагане на административна санкция на търговеца, за засегнатите потребители са налице възможности да прекратят договор, сключен при условията на нелоялна търговска практика, да искат намаляването на цената на стоката или услугата или обезщетение за претърпените вреди.

Изменения са направени и в уредбата относно организирането на намаления, които се прилагат към всички търговци (включително за извършваната от тях дейност във физически обекти). Изцяло новите (или видоизменени) правила на съответния раздел на закона предвиждат:

Посочване на начините чрез, които се прави съобщението за намаление, а именно: 1. чрез поставяне на новата цена до предишната, която е зачертана, или 2. чрез думите "нова цена" и "предишна цена", последвани от съответните суми, или 3. чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до предишната цена, която е зачертана.

Изрично се посочва, че „предишна цена” е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същия търговски обект, интернет страница или приложение.

Съществени изменения са направени и в размерите на имуществените санкции, които съгласно закона могат да бъдат наложени при нарушение на търговец, като последните са чувствително завишени.

Например за неизпълнение на задълженията за предоставяне на предварителна информация към момента имуществената санкция е в размер между 1000 и 5000 лева, а съгласно предходната уредба – от 500 до 3000 лева; за извършване на нелоялна търговска практика към момента имуществената санкция е в размер между 2000 и 50000 лева, а съгласно предходната уредба – от 1000 до 30000 лева

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в консултирането на платформи, предоставящи посреднически онлайн услуги, както и въобще търговци, извършващи дейност в онлайн среда. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете чрез https://murgova.com/