fbpx Кой и как може да търси отговорност от държавата или общината за вреди, причинени на граждани? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кой и как може да търси отговорност от държавата или общината за вреди, причинени на граждани?

Като резултат от усложнената политическа обстановка в страната през последните месеци темата за конституционните права на гражданите и тяхната защита от неправомерни посегателства, включително от страна на държавни органи и длъжности лица, придоби все по-голяма популярност и предизвика множество дискусии. Ние, от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“, ще разгледамe въпроса от един по-различен ъгъл, като ще ви запознаем с основните законови положения и начините за търсене на отговорност от държавата или общата за вреди, причинени на граждани. През изминалата година спечелихме едно знаково за нас дело срещу Столична община за необезопасена отводнителна шахта на подземната инфраструктура на квартална улица в гр. София, за което Столична община бе осъдена да заплати на клиентите ни парично обезщетение.

Отговорност на държавата и общината

Още с приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. е прието, че държавата носи отговорност за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжности лица. Този основен принцип е доразвит с приемането на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди през 1988 г.(ЗОДОВ). В настоящата си редакция законът предвижда изрична отговорност, освен на държавата, също и на общините. Те са отговорни за вреди, причинени не само на физически, но и на юридически лица, в резултат от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни и общински органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и в резултат от действието на някои отменени наредби, правилници и инструкции. Отделно, държавата и общините, изпълняващи дейността си чрез изрично натоварени физически и/или юридически лица, носят отговорност и по общия ред, предвиден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за вреди, настъпили вследствие действия или бездействия на тези лица.

По- долу ще се съсредоточим главно върху отговорността на държавата и общините именно в случаите на вреди, причинени на граждани при или по повод изпълнението на работа от изрично натоварени за целта лица.

Безвиновната отговорност на държавата и общините за чуждо поведение

Общовалидният принцип е, че този, който възлага работа другиму, отговаря за вредите, които изпълнителят е причинил при или по повод нейното изпълнение. Още в Постановление № 7 от 1959 г. на Пленума на Върховния съд са дадени най-важните насоки за ангажиране на този вид отговорност. Там изрично се казва, че „Отговорността на лицата, които са възложили другиму извършването на някаква работа, за вредите, причинени при или по повод на тази работа, е за чужди противоправни и виновни действия или бездействия“. Възприет е принципът, че тази отговорност е безвиновна, тъй като лицата, възложили работата не могат да правят възражения за липса на вина или да се позовават на други лични основания за освобождаване от отговорност.

При възлагане на работа от държавата или от общините не е налице каквото и да е изключение от общия принцип за отговорността. В практиката едни от най-често срещаните случаи, в които се ангажира тяхната безвиновна отговорност, са причиняванията на вреди на граждани, вследствие на неподдържани, необезопасени или изцяло липсващи транспортно комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините.

Ред за ангажиране на безвиновната отговорност

Всяко увредено лице може да потърси обезщетение от съответния държавен или общински орган, отговорен за незаконосъобразното действие или бездействие, вследствие на което е претърпяло вреди. Важно е да се знае, че обезщетение се дължи независимо дали негативните последици, претърпени от пострадалия, имат имуществено /парично/ изражение или същите се изразяват в причинени болки, страдания и други негативни психологически преживявания за увреденото лице.

За да се ангажира отговорността е необходимо да се докаже, че настъпилите вреди са пряка и непосредствена последица от неправомерно поведение на лице, натоварено от държавата или общината с изпълнението на определена работа. Вината на тези лица се презюмира, предвид, което не е необходимо да се доказва в рамките на един съдебен процес. Освен това, в случай че се докаже, че за изпълнението на конкретната работа е отговорен съответен държавен орган или община, то не е необходимо да се установява и кое е конкретното лице, на което тя е възложена.

Пример от практиката ни:

За още по-голяма яснота ще споделим и пример от практиката на екипа ни по спечелено дело срещу Столична община, което приключи окончателно през 2020 година. Предметът на делото беше иск по чл. 49 във връзка с чл. 45, ал. 1 от ЗЗД. В рамките на делото се установи, че съгласно разпоредбите на Закона за пътищата общинските пътища са публична общинска собственост, а общините имат задължението за тяхното поддържане в състояние, отговарящо на изискванията на движението. Това означава, че именно общината чрез ангажираните от нея трети физически и/или юридически лица е задължена да отстранява всяка настъпила неизправност на пътната настилка, която създава опасност за движещите се по нея моторни превозни средства и пешеходци.

В конкретния случай, успяхме  безспорно да докажем причиняването на неимуществени вреди на клиентите ни, изразяващи се в претърпени болки, страдания, причинени при падане на майка с бебето си в необезопасена отводнителна шахта на подземната инфраструктура на квартална улица в гр. София, за което Столична община бе осъдена да им заплати и парично обезщетение. За да стигне до крайния си извод, съдът прие тезата на кантората ни, че фактът на установеното неизпълнение на законово задължение на общината не би се променил, дори и да се изследва въпросът за конкретното възлагане на определената работа – дали същото е вменено на пряк изпълнител с възложено му задължение за поддържане на пътната мрежа или е в компетентността на съответно длъжностно лице, което като представител на общината да сключи договор за поддържането на общинската пътна мрежа.

Ангажирането с делото беше резултат от водещия принцип на работа в Адвокатско дружество „Мургова и партньори“, че за нас няма голям и малък клиент, нито голям и малък правен интерес. Решението по делото пък бе поредно потвърждение от практиката ни, че гражданското общество се гради от ежедневните извоювани победи в съдебните и извънсъдебни битки, които водим заедно с нашите клиенти.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в процесуалното представителство на физически и юридически лица при нарушения на техни права от страна да държавни и общински органи или длъжностни лица. Ние полагаме специални усилия и подхождаме с творческо мислене и отдаденост към всеки казус, за да намерим работещо и ефективно решение за всеки наш клиент. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При възникване на въпроси или нужда от консултации може да се свържете с нас на www.murgova.com.