fbpx Повече за енергийният одит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече за енергийният одит

Обследването за енергийна ефективност има две основни направления: обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност (ЕЕ) и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Обследването за енергийна ефективност на сгради установява нивото на потребление на енергия, определя специфичните възможности за намаляването му, установява спазени ли са изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Сертифицирането на сгради от своя страна има за цел да удостовери актуалното състояние на потребление на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класове на енергопотребление. Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за ЕЕ. Сертификата за енергийни характеристики на сгради се издава в две категории – Категория А и Категория Б, като в зависимост от категорията той може да има различен срок на валидност – от 3 до 10 години. Важно е да се знае, че

сградите въведени в експлоатация преди 01.01.2005 г., имащи сертификат за енергийни характеристики със съответната категория могат да бъдат освободени от данък сгради

съгласно Закона за местните данъци и такси за съответния срок на валидност на сертификата. Той може да се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостините енергийни характеристики на сградата, в това число реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, текущ ремонт на инсталации и други.

При продажба на сграда или на части от нея, продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за енергийни характеристики на сградата, както и при отдаване под наем на сградата или на част от нея с договор, подлежащ на вписване по съответния ред, наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление в промишлените системи при запазване качеството на произвежданите стоки и предоставяните услуги и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Кой има право да извършва такъв одит?

Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради, както и обследването за ЕЕ на промишлени системи се извършва от физически или юридически лица, които разполагат с необходимите технически средства, имат висше техническо образование и не по-малко от 3 години стаж по специалността или завършено средно техническо образование и не по-малко от 6 години стаж по специалността. Те трябва да са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи в акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши технически заведения.
Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър по чл. 23, ал. 4 лицата, имащи право да обследват и сертифицират сгради и по чл. 34, ал. 4 лицата, които имат право да обследват промишлени системи.

За какъв период се осъществява обследването на сграда?

След 01. 01. 2007 г. всички новопостроени сгради трябва да притежават енергиен паспорт. Такъв паспорт на нова сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на вече изпълнената сграда с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Издаването на Енергийния паспорт на сградата, като част от Техническия паспорт служи за издаване на разрешение за ползване на обекта.
Собствениците на всяка сграда (възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията) са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация. До издаването на сертификата енергийните характеристика на сградата се удостоверяват с енергийния паспорт, който удостоверява изпълнението на изискването на Закона за устройство на територията.