fbpx Професионални стандарти в управлението на човешките ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Професионални стандарти в управлението на човешките ресурси

Професионални стандарти в управлението на човешките ресурси

Институтът на сертифицираните професионалисти (ИСП) е създаден през пролетта на 2004 г. към БАУЧР. Той осъществява политиката на асоциацията в областта на професионалните стандарти и развитието на нейните членове. ИСП е обединение на хора, които вече са доказали своя професионализъм в областта на човешките ресурси - мениджъри и специалисти в организациите от бизнеса, държавната администрация, нестопанския сектор. Член на института може да стане всеки професионалист, който успешно е преминал процедурата по сертифициране.
За контакти:
0889 22 12 36

Развитите професионални общности използват различни механизми за обслужване на своите членове. Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) изигра важна роля за консолидиране на специалис-тите по управление и развитие на човешките ресурси (УРЧР). Експертите в тази област се нуждаят от стандарти, които да разграничат равнищата на компетентност и да дадат силен импулс за развитие на професионалистите.
Във връзка с това през последните две години в България се реализира проект за въвеждане на професионални стандарти в областта на УРЧР. Главните "действащи лица" от българска страна са БАУРЧР и Училището по мениджмънт към Нов български университет. Проектът се финансира от Британския съвет в България. Използва се ноу-хау и консултантска помощ от британския Институт за персонал и развитие.
Професионалните стандарти отразяват знанията и уменията, които специалистът трябва да притежава, за да върши качествено своята работа с хората, за тяхното обучение и развитие. Те съответстват на нивото на добрите практики в областта на УРЧР. Промените в изискванията на длъжностите се отразяват като променени изисквания към необходимите компетентности, а оттам и в стандартите.
Развитието на умения в тези области дава интегративна рамка за повишаване на професионалната компетентност и подобряване изпълнението на конкретни организационни роли.
Стандартите за компетентност се използват като ориентири за изискванията на различни функционални области и управленски равнища, свързани с професиите в сферата на човешките ресурси. Това е важно както за оценяване на актуалното ниво на специалистите, така и за планиране на тяхното обучение и развитие. Функционирането на стандартите като обща мярка за сравнение дава възможност на всеки професионалист от областта да разбере
"къде съм аз?" в професионалната гилдия.
Съизмерването чрез стандартите е
средство и за определяне на пазарната стойност на професионалистите

Покриването им се осъществява чрез членство в Института на сертифицираните професионалисти (ИСП). Той е структура на асоциацията за провеждане на нейната политика в областта на професионалните стандарти.
Основните страни в процеса на придобиване на членство са професионалистът, центровете за оценяване и обучение (ЦОО) и Института. Професионалистът заявява желанието си да премине процедура за придобиване на членство пред лицензиран център за оценяване и обучение. С помощта на консултант и оценител той преминава процедурата. Ако има нужните доказателства за компетентност, центърът предлага на ИСП да му присвои членство на съответно ниво.

Общата структура на стандартите
включва две нива


Какво трябва да знае и да обяснява специалистът по човешки ресурси (показатели за знания).
Какво трябва да може да прави (показатели за практически умения).
На предметно равнище стандартите покриват изискванията за компетентност в следните основни
сфери:
Личностна ангажираност и ефективност - конструктивно отношение към работата, съпричастност към проблемите, готовност и учение за пълноценно използване на организационните ресурси.
Лидерство при управлението на хората - умение да се мотивират хората в организацията за постигане на общите цели както чрез формалните средства за контрол, така и чрез формите на непринудително
въздействие.
Разбиране на бизнеса като способност да се осмисли общата гледна точка на организацията, включително добра осведоменост по въпросите на финансовата страна на работните процеси и операции, приоритетите на вътрешните и външните клиенти.
Професионално и етично поведение - то е свързано с познание, умения и способности в конкретни сфери, а също така с интегративен подход при вземане на решение и дейности, осигуряващи ефективност в областта на персонала и неговото развитие.
Постигане на резултати, които допринасят за успеха на организацията - концентриране както върху конкретни задачи, така и поемане на значими отговорности, допринасящи за реализиране на ползи за организацията при спазване на правните и етичните правила.
Непрекъснато усъвършенстване - развитие на сетива за важните сигнали от външната и вътрешната среда и трансформирането им в организационно ноу-хау; изграждане на организационни механизми за насърчаване на ученето и развитието, за запазване и увеличаване на организационния интелект.
Аналитично и творческо мислене - това е умението да се прилагат системен подход и ситуационен анализ, да се обосновават добри работни планове, да се генерират и подкрепят новаторски идеи и решения за пълноценно използване на възможностите.
Внимание към клиента - развиващите се потребности на външните и вътрешните клиенти са основен ориентир и цел на дейността; постоянна обратна връзка за начина, по който се удовлетворяват тези потребности.
Стратегическо мислене - способност да се обосновава завладяваща визия за развитието на организацията, да се прогнозира в дългосрочен план, да се мисли в различни възможни варианти на развитие, да се избират правилни начини на действие. Приемане на предизвикателствата на промените.
Комуникативност, умение да се убеждава, междуличностни умения - овладени правила на ефективната комуникация. Способност убедително и аргументирано да се предава информация; да се слуша и проявява съпричастност към различните проблеми на хората и организационния живот.

Членството в института има различни нива - три степени във възходяща градация в раздела "асоцииран член" и три степени в раздела "пълноправен член". Тази разгърната стълба дава възможност на повече професионалисти да намерят точното място в съответствие със своята подготовка и професионален опит.
Ползи за професионалисти, покрили стандартите
Членовете на института ще имат сериозен аргумент пред работодателите - техният доказан професионализъм ще повиши пазарната им стойност. Ние очакваме постепенно нашите членове да завоюват ключовите места за специалисти по УРЧР в организациите. Асоциацията и ИСП са мястото, където тези специалис-ти могат да се развиват професионално чрез участие в различни образователни инициативи и практически ориентирани проекти. Сертифицирането, основано върху компетентностния подход, дава възможност на всеки да се сравнява и съизмерва с другите членове на колегията. Този процес дава добри ориентири за самооценка и планиране на индивидуалното развитие.
Ползи за работодателите
В лицето на ИСП работодателите получават надежден партньор, който гарантира професионалното равнище на своите членове. За ИСП най-важно е професионалното развитие на хората. Ето защо работодателите могат да са спокойни, че техните специалисти по човешки ресурси непрекъс-нато ще се развиват. Те ще "доставят" в организациите нови идеи и добри практики в областта на управлението на човешките ресурси.