Проучване на тенденциите в обучението в България за 2016/17 г.

През периода април – май 2016-та г. консултантска компания ЗАЕДНО® проведе проучване, за да регистрира промените, които са настъпили в обучението и развитието на хората в организациите в България. В него участват на доброволен принцип управители, мениджъри и специалисти човешки ресурси от 47 компании, които отговарят за обучението и развитието от български и международни компании, работещи в България.

Профил на участниците в изследването:

Първа част - Стратегически въпроси за планирането на обучението и развитието

Най-голям относителен дял през 2016-та година - около 60% от компаниите, планират за една година напред. За сравнение през 2014-та това са били 70%. По-често от това обаче (за по-малко от година) сега планират 27% (10% през 2014-та). В планирането за по-дълъг период от време има малко увеличение през 2016-та – за две (8%), три или повече години (4%), сравнено с 2014-та - съответно (5% и 3%).

Отговори на въпроса - кое описва най-добре прогнозираните от вашата компания инвестиции в обучения за 2016-та и 2017-та година? На този важен въпрос – компаниите отговарят, че инвестициите в обучението и развитието се запазват (42%) или се увеличават (33%) за целия период – 2016-7г. (За сравнение през 2014-та година цифрите са почти същите (40% за запазване и 35% за увеличаване)

Радостен е фактът, че ако през 2016-та са намалели, то през 2017-та година ще се увеличат инвестициите в 15% от компаниите, в сравнение с 8% от 2014-та. В 6% от компаниите, обаче намялаването на инвестициите в обучение и развитие е тенденция за 2016-та и за 2017-та година.

Мениджърите остават предпочитаната група (25%) за инвестиране в обучение и развитие, следвани от специалистите (22%) и експертите (18%). Тези резултати са много близки до данните от 2014-та. Интересно сравнение може да се направи за вътрешните обучители, които през 2016-та са 7% за сметка на 16% през 2014-та.

 

В 52% от случаите, обучението и развитието развиват ключови компетенции за компанията в средносрочен план (до три години), а 23% адресират актуални потребнности в организацията (до една година). Само 21% от отговорилите следват стретегическите цели и приоритети на бизнеса (до пет години).

За сравнение през 2014-та относителният дял на трите времеви перспективи е бил почти еднакъв – 33% - до една година, 35% до три години и 33% до пет години. На базата на това сравнение, можем да предположим, че днес обучението и развитието се припознава все по-често като средство за развитие на ключови компетенции в средносрочен план (до три години).

 

Втората част на изследването, проучва в детайли - продължителността, формите, темите, подходите и оценяването на обучението и развитието

Тази таблица показва относително еднакви дялове на няколко умения, които си поделят първите места – 13% за креативното мислене и комуникационните умения, както и 12% за презентационните умения, уменията за продажби и управлението на времето. За наша изненада лидерските умения с 8% се нареждат доста по-назад в таз годишната класация едва с 8%.

На специалния ни въпрос за методите, с които ще се развива лидерството се посочват – специализирани обучения – 15%, коучинг 14%, менторство 10%, неформално обучение, комбинация от методи и други.

Еднодневните обучения отново са предпочитаната форма за обучение – 37%, следвани от друга гъвкава форма, съобразена с потребностите на компанията – 23% и двудневните 21%. Това потвърждава тенденциите от предходните две години, когато продължителността на обученията се подрежда като 35% за еднодневните и с равен резултат - 25% са двудневните и другите гъвкави форми.

През 2016-та е нараснал само делът на тези до четири часа – 17%, сравнено с 8% през 2014-та. Намалял е делът на тридневните обучения – от 8% през 2014-та на 2% през 2016-та.


 

Специализираните обучения отново са предпочитаната форма за обучение и през 2016-та година, като водят убедително с 21% (15% през 2014-та), пред обученията на работното място и включването в професионални форуми и семинари, вкл. ротация на длъжности 12% (10% и 11% през 2014-та). Обученията с вътрешни обучители са също 12% (14 през 2014-та), следвани от коучинга и менторството по 11% (7% и 10% през 2014-та).

Обученията у нас и през 2016/7-та година ще се оценяват предимно на ниво 1 – непосредтсвено след обученията – 29% и до шест месеца след тяхното приключване – 26%. Сравнено с 2014-та (съответо – ниво 1 - 25% и ниво 4 - 26%)

Това отново са главно преките ръководители (32%), обучаемите (21%), обучителите (17%) и висшия мениджмънт (15%).

Обобщение на основните тенденции за обучението и развитието в България през 2016/17г.

  1. Планирането на обучението и развитието в България се прави на годишна база при около 60% от компаниите или на още по-кратък период от време (за по-малко от година) при 27%. Това показва скъсяване на периода за планиране и адресиране по-скоро на на актуални, отколкото на стратегически въпроси за бизнеса.

  2. Инвестициите в обучението и развитието се запазват (42%) или се увеличават (33%) за целия период – 2016-7г. или ако през 2016-та са намалели, то през 2017-та година ще се увеличат инвестициите в 15% от компаниите. Следователно би трябвало да очакваме, че инвестициите в обучението и развитието у нас през следващите 18 месеца ще се запзават и ще нарастват.

  1. Мениджърите остават предпочитаната група (25%) за инвестиране в обучение и развитие, следвани от специалистите (22%) и експертите (18%). Вероятно ще продължи обучението и развитието за всички по-важни целеви групи в компанииите с лек превес на мениджърската.

  1. През 2016-7-та година, обучението и развитието се припознава все по-често като средство за развитие на ключови компетенции в средносрочен план (до три години)

  1. Изключително разнообразна ще е палитрата от умения, които ще се развиват през тази и следващата година. Първите няколко места са за креативното мислене (13%) и комуникационните умения, както и за презентационните умения, уменията за продажби и управлението на времето (12%). За наша изненада лидерските умения с 8% се нареждат доста по-назад в таз годишната класация едва с 8%.

  1. Методите, с които ще се развива лидерството са – специализирани обучения – 15%, коучинг 14%, менторство 10%, неформално обучение и други методи. Вероятно отново ще се търси комбинация от методи в програмите за развитие на лидерството, за да се удовлетворят специфичните потребности в организациите.

  1. Продължителността на обученията се предвижда да бъде: еднодневна – 37%, следвана от друга гъвкава форма, съобразена с потребностите на компанията – 23% и двудневна - 21%. Само делът на обучениятя до 4 часа се е удвоил (17%) в сравнение с 2014/5г.

  1. Специализираните обучения отново са предпочитаната форма за обучение и през 2016-та година, като водят убедително с 21%, пред обученията на работното място и включването в професионални форуми и семинари, вкл. ротация на длъжности 12%. Обученията с вътрешни обучители са също 12%, следвани от коучинга и менторството по 11%. Вероятно идеалната комбинация за обучение и равитие през тази и следващата година ще съдържа -спецаилизирани обучения, обучения на работното място, коучинг и менторство.

  1. Оценяването на обученията у нас и през 2016-7-та година ще се случва предимно на ниво 1 – непосредтсвено след обученията в 29% от компаниите и до шест месеца след тяхното приключване –в 26%. С него ще са ангажирани главно преките ръководители (32%), обучаемите (21%), , обучителите (17%) и висшия мениджмънт (15%).

Тенденциите в обучението и развитието у нас показват относителна стабилност през последните три до четири години. Изключение правят само:

- по-краткия срок на планиране на обученията – близо в 90% от случаите за една и по-малко от една година,

- методите за обучение, в които освен специализираните форми, обученията на работното място си пробиват успешно път и ротацията на длъжности

- продължителността на обученията, в които делът на тези до 4 часа се удвоява.