fbpx Търговската марка в национален и международен аспект | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговската марка в национален и международен аспект

Търговската марка в национален и международен аспект


Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Член е на Българо-Американски Търговски и Икономически Съвет, УС на Българско сдружение на участници в програмите IDLO, учредител на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България, секретар на Българския национален съвет срещу длъжностните измами към ACFE. От 1994 до 1995 г. е мениджър на Правен отдел "АФА" ООД, арбитър е в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. От 1999 г. е собственик на "Модус Консулт" - консултантска компания с дейност в различни сфери на правото - основно в областта на корпоративно, данъчно, търговско и административно право, интелектуална собственост, недвижими имоти и процесуалното представителство, финансови и бизнес консултации.

 

С увеличаване на оборота на стоки и услуги въпросите на интелектуалната собственост и нейната защита все повече вълнуват българския бизнес, като търговската марка е най-популярният обект на интелектуална собственост.
Понятието "марка" е родово понятие, което обхваща няколко разновидности - търговска марка, марка за услуги, колективни марки и сертификатни марки. Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.
Правото върху марка е едно изключително право, което се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство на България, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Срокът на действие на марката е 10 години с възможност неограничен брой пъти да се подновява.

За получаване на регистрация на марка в страната е необходимо
да се подаде заявка в Патентното ведомство


Заявката трябва да се отнася до една търговска марка, предназначена за стоки или услуги от един или повече класове на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки.
Заявката трябва да съдържа: искане за регистрация; име и адрес за кореспонденция на заявителя; изображение на марката - черно-бяло или цветно, когато има претенция за цвят; списък на стоките или услугите, за които се иска регистрацията; претенция за цвят, когато има такава; описание на частите на марката, за които се отнася; подпис - когато заявител е юридическо лице или едноличен търговец се посочва и качеството на лицето, подписало заявлението, като се поставя и печат.

Стоките или услугите трябва да бъдат описани с термини съгласно терминологията, използвана в Международната класификация

За всяка заявка се извършват два вида експертизи
Формалната експертиза има за цел да установи дали заявката и приложените документи отговарят на законовите изисквания. За дата на подаване на заявката се счита датата, на която в Патентно ведомство е получено искането за регистрация. При констатирани недостатъци, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Когато в този срок заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, държавният експерт взема решение за прекратяване на производството по регистрация. Когато изискванията са изпълнени, заявката се вписва във входящия регистър на Патентно ведомство с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

След формалната проверка се извършва експертиза по
същество, ако заявката отговаря на изискванията за
формална редовност

Първият етап е проучване дали са налице предвидените в Закона за марките и географските означения основания за отказ за регистрация и дали няма заяве-на или регистрирана такава марка. Следва анализ на резултатите от проучването, който включва преценка на смисловото значение на марката и на рисунките, както и сравнение на заяве-ната марка с намерените при проучването материали.
Когато след извършването на експертизата се установи недопустимост на регистрацията по отношение на всички или на част от стоките или услугите, на заявителя се изпраща уведомление за отказ за регистрация. В уведомлението се посочват всички основания

и мотиви за отказа и на заявителя се предоставя тримесечен срок за възражение

Когато в предоставения му срок заявителят не отговори, възрази неоснователно или не изпълни указанията, посочени в отказа, се взема решение за отказ на регистрацията. Решението за отказ може да се обжалва пред отдел "Спорове" в 3-месечен срок от получаването му след заплащане на допълнителна такса.

Правото върху марка обхваща
правомощията:

- правото на притежателя є да я използва в търговската си дейност, като поставя знака върху стоките или техните опаковки, предлага стоките с този знак за продажба, пуска ги на пазара или ги съхранява с тази цел, използва знака в търговски книжа и в реклами;
- правото на притежателя є да се разпорежда с нея - правото върху търговската марка може да бъде прехвърлено за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирано, както и да бъде предмет на лицензионен договор;
- правото на притежателя є да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен с регистрираната марка и поради тази идентичност или сходство съществува вероятност за объркване на потребителите.
Стоките или услугите, за които се използва регистрираната марка са защитени от закона по начин, който не позволява на други лица да си служат със словесното или графичното изображение на марката за обозначаване на предлаганите от тях стоки или услуги, независимо от начина на изписването и.


Патентно ведомство извършва експертиза на заявките по реда на датата на подаване на всяка заявка. Обикновено експертизата по същество се извършва не по-малко от 12 месеца.
Ако в резултат на извършената експертиза по същество се установи, че марката отговаря на изискванията на Закона за марките и географските означения се взема решение за регистрацията є. Дава се едномесечен срок на заявителя за заплащане на такси за регистрация, за издаване на свидетелство и за публикация. Марката се вписва в Държавния регистър на марките и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Регистрацията в Патентното ведомство е необходимо условие за заявка за международна регистрация на марка по реда на Мадридската спогодба

Фактът, че правото върху марка въз-никва чрез регистрация в специализиран държавен орган, чиято компетентност се простира в рамките на съответната държава, предопределя качеството териториалност на закрилата.
За да бъдат получени права върху марката в няколко държави едновременно, е необходимо да бъде поискана регистрация във всяка една от тях
При това положение трябва да е налице заявяване и регистрация на марката във всички държави, в които има икономически интерес за използване на марката. За облекчаване на закрилата на една марка в повече държави, съществува т. нар. Международна система за регистрация на търговски марки.

Мадридската система за международна регистрация на марки се ползва единствено от лица, които развиват своя бизнес на териториите на държави-членки на системата

България е участник в системата от 1985 г. Мадридската система се администрира от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Страните, за които се прилага спогодбата, образуват Специален съюз за международна регистрация на марките.
Както вече беше споменато, заявка за международна регистрация на марка може да се поиска само, ако марката вече е регистрирана в Патентното ведомство в България. Международната заявка се попълва по образец на WIPO и се подава в националното Патентно ведомство. Заедно със заявката се внася държавна такса. Препоръчва се да се използва калкулаторът за регистрация, който може да бъде открит на web-страницата на Мадридската спогодба. Обикновено продължителността на процедурата трае около 16 месеца след подаване на международната заявка, в случай че не възникнат възражения в посочените в заявката държави.
Заявителят трябва да посочи стоките или услугите, за които иска закрила на марката, и ако е възможно, съответстващия клас или класове според класи-фикацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки. Ако заявителят не даде това указание, Международното бюро само класира стоките или услугите в съответствие с класовете от тази класификация. Посочената класификация от заявителя се контролира от Международното бюро съвместно с националното ведомство.
Ако заявителят посочи цвета като отличителен елемент на неговата марка, той е длъжен:

  • да го декларира и да приложи към молбата си бележка, указваща цвета или комбинацията от цветове;
  • да приложи към своята молба цветни копия на заявената марка, които се прилагат към съобщението, направено от Международното бюро. Броят на тези копия се определя от Правилника за прилагане на Мадридската спогодба.

Международното бюро регистрира незабавно заявените марки, като регистрирането носи датата на заявката за международна регистрация в страната на произхода, при условие че е получено в международното бюро в срок от два месеца, считано от тази дата. Ако заявката не е получена в този срок, Международното бюро записва датата, на която тя е получена. Регистрираните марки се публикуват в периодичен бюлетин, издаван от Международното бюро въз основа на данните, съдържащи се в заявката за регистрация.

Регистрирането на една марка в Международното бюро се извършва за 20 години с възможност за подновяване

Всяка регистрация може да бъде подновявана за период от двадесет години, считано от изтичането на предшестващия срок, чрез заплащане само на основната такса. Подновяването не може да съдържа никаква промяна по отношение на предшестващата регистрация в последната й форма. При изтичането на срок от пет години от датата на международната регистрация тя става независима от националната марка, регистрирана по-рано в страната на произхода.
Шест месеца преди изтичане на срока на закрилата международното бюро напомня на титуляра на международната регистрация чрез официално писмо точната дата на това изтичане.

Срещу заплащане на допълнителна такса, се дава привилегирован срок от шест месеца за подновяване на международната регистрация

Мадридската спогодба дава възможност, когато една марка, регистрирана в една или няколко договарящи страни, е била впоследствие регистрирана от международното бюро от името на същия титуляр или на неговия правоприемник, международната регистрация да се счита като заместваща предходните национални регистрации, без да се засягат придобитите въз основа на тях права.
Националното ведомство при поискване вписва международната регистрация в своите регистри.
Лицата от държавите извън Съюза задължително трябва да полз-ват посреднически услуги от оторизиран европейски представител

пред Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар. Средната продължителност на процедурата е около

18 месеца. Ползването на една фабрична или търговска марка от собственика под формата, която се отличава с елементи, непроменящи отличителния характер на марката във формата, под която тя е била регистрирана в една държава-членка на Съюза, не влече отмяна на регистрацията и не намалява закрилата, давана на марката.
Едновременното използване на една и съща марка върху идентични продукти или подобни продукти от индустриални или търговски предприятия, смятани за съпритежатели на марката, съгласно разпоредбите на националния закон на страната, където се иска закрилата, не пречи на регистрацията. То не намалява по никакъв начин и даваната закрила на казаната марка, в която и да било държава-членка на Съюза. Стига това ползване да няма за последица въвеждане на публиката в заблуда и да не е противно на обществения интерес.


Марка на Европейския съюз

Държавите, към които се прилага Парижката
Конвенция образуват Съюз за закрила на индустриалната собственост.
Системата за регистрация на марка на Европейския съюз е регионална система. С една заявка, подадена в регионалното ведомство за хармонизация на вътрешния пазар се придобиват права, които са валидни за цялата територия на ЕС. Ведомството, което отговаря за хармонизацията на вътрешния пазар се намира в Аликанте и следи дали са спазени изискванията относно изключителността на търговската марка. Ако заявката не отговаря на изискванията, ведомството отказва да я регистрира. От момента на отказа текат 3 месеца срок за възражения от страна на заявителя. Всички възражения се изслушват от националните съдилища на страните.
Разумно е заявката да се изпрати директно в офиса в Аликанте, въпреки че е възможно тя да бъде подадена и чрез българското Патентно ведомство.


Държавите-членки на Съюза се задължават да отказват или обезсилват служебно или по молба на заинтересувания регистрацията. Те могат да забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка. Същото правило важи и за случая, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда.
Нужно е да се даде срок от минимум пет години, смятано от датата на регистрацията, за да се иска отхвърлянето на такава марка. Страните-членки на Съюза имат възможност да предвиждат срок, в който забраната за ползване трябва да се поиска.

За контакти:
Тел: 02/ 963 4700; 963 4737; 9898 210
е-mail: modus@netbg.com, www.modus-bg.com

Facebook коментари