fbpx Управленско консултиране – другият поглед | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Управленско консултиране – другият поглед

Управленско консултиране – другият поглед

Динамиката на околната среда, в която работят и се развиват фирмите при съвременните условия на глобализация в световен мащаб, изисква все по-силни конкурентни възможности на фирмите, отнасящи се особено за малките и средни предприятия (МСП). Конкурентността на тези предприятия има решаваща роля за тяхното съществуване и развитие. Тя е комплексна величина, зависеща както от редица външни, неподлежащи на промяна фактори, така и от редица вътрешни променливи, които могат да бъдат управлявани с цел повишаване ефективността от дейността на тези фирми.

От съществено значение е управленското консултиране като фактор за повишаване конкурентоспособността на МСП. То представлява професионален процес на трансфер на знания и опит, решаване на възникнал в организацията проблем, внасяне на подобрения и прилагане на иновации с цел повишаване ефективността от дейността, или просто нужда от безпристрастна оценка на ситуацията и съвет, който се осъществява срещу определена форма на заплащане, зависеща от естеството и формата на самата консултантска дейност.
Тук е мястото да бъдат посочени и трите най-основни характеристики на управленското консултиране, които, представени обобщено, са:

- получаване на професионален и независим съвет от страна на управленския консултант;
- постигане на по-добро функциониране и резултати на организацията посредством промяна организацията и функционирането на елементите на вътрешната среда, като резултат от предложенията на наетия управленски консултант;
- повишаване квалификацията, уменията и знанията на сътрудниците посредством обучение от страна на управленския консултант.

Всяка една от посочените характеристики решава определена група проблеми, характерни за МСП, което води до повишаване на тяхната конкурентоспособност както помежду им, така и спрямо по-големите компании. Разбира се, в зависмост от прилагания методичен подход при консултирането се наблюдават някои разлики в степента, в която всеки един от тези положителни ефекти са застъпени и се проявяват. Общото за всички тях е, че те реално съществуват като характерни особености и резултати от всеки един управленски процес, независимо от степента на изразеност.

Бизнес средата, в която функционират предприятията през последните години, става все по-сложна и изисква от мениджърите все по-добра подготовка, за да могат ефективно да ръководят своята компания.

Голяма част от мениджърите на МСП са по-скоро предприемачи, отколкото професионални мениджъри със специализиран опит

Те често съвместяват различни функции и рядко имат възможност да следят новостите в сферата на управлението, което рано или късно оказва своето негативно влияние върху персонала, дейността и самата компания. Именно тук се вписва посочената на първо място характеристика на управленското консултиране, даваща възможност на МСП да се възползват от професионален и независим съвет, използвайки услугите на управленски консултант. Консултантите са професионалисти, които непрекъснато следят новостите в научната сфера и добрите практики от бизнеса. Те разполагат с богат опит, натрупан при работата с други клиенти и лесно биха могли да помогнат на собственика или мениджъра на една малка или средна компания да оцени по-добре ситуацията, средата в която функционира, конкурентите и др.

Консултантът може да внесе безпристрастен поглед и оценка на продуктите и процесите на БО, където редица собственици и мениджъри се провалят именно поради своята заслепеност, че предлагат най-доброто и по-най-добрия начин, именно защото е плод на техните усилия.

следва втора част

Facebook коментари