fbpx Златният ключ към споразумението | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Златният ключ към споразумението

Медиация

Златният ключ към споразумението

Успешните мениджъри са тези, които умеят да повишават мотивацията на работещите в техните компании, имат отлична комуникация с тях и партньорите си. Те знаят как да изграждат стабилни и трайни партньорства, имат ясна визия и стратегия за успех, имат значително висока увереност и самочувствие в справянето с предизвикателствата и успешното разрешаване на проблемите.
Успешният мениджър също така знае, че справянето със стреса и безпокойството в ежедневнието и умението за решаване на конфликтите с размах и по мирен начин, създава една спокойна и устойчива среда за развитие на компанията, което е гаранция за успех и просперитет.

Мениджърът би трябвало да бъде професионалист в решаването на проблеми. От гледна точка на резултатите „проблемът”, според някои теории, е знанието, как да стигнем от едно място до друго, от А до Б. Думата „проблем” ще разгледаме като възможност, в положителен смисъл, за постигане на резултати и превръщане на невъзможното във възможно.

Основният подход при решаване на проблеми в психологията се състои от следните две основни части:
1. Дефиниране на проблема.
2. Вземане на решение.

Особено важно е, обаче, при рещаването на проблем да можем да идентифицираме, като разполагаме със следните отправни точки:
- Важност на зададените резултати или точно определяне на проблема.
- Нужда от избор.
- Важност на предприетите действия.

Казват, че най-добрата възможност да се справите с всеки възникнал проблем в бизнеса, свързан с нарушена комуникация в отношенията ви с партньори, клиенти, служители и др., е да го анализирате с помощта на експерт (медиатор, юрист, финансист). След това да предприемете съответното действие на базата на изследване и сравняване на възможностите, които дават алтернативните способи за разрешаване на спорове (медиация, арбитраж, преговори) и на съдебното производство като държавно-властнически и законово установен метод за защита на интересите ви, когато са засегнати.

Медиацията е единственият от алтернативните способи за решаване на спорове, който ни позволява да погледнем на решаването на един проблем по творчески начин и ни позволява да имаме контрол над изхода по спорните въпроси.

За да имате свобода на избора при възникване на висящ или бъдещ спор, е важно да знаете основните предимства и недостатъци на съдебното производство, медиацията и арбитража. В следващата статия ще направя сравнение между трите вида решаване на спорове.

Сега обаче само ще представя резултатите от Европейско проучване за разходите и времето за разрешаване на спор, проведено сред всички 27 държави – членки на ЕС. Цифрите са повече от показателни:


1. Време за разрешаване на един спор в дни:
- Съд:         697 дена;
- Арбитраж: 503 дена;
- Мeдиация: 87 дена.
2. Разходи за производството и адвокатски хонорари в проценти от стойността на спора:
- Съд:         13%;
- Арбитраж: 17,2%;
Медиация:   4,7%.

Спестяване на време и разходи при съчетаване на медиация и съд:
1. 261 дни общо – спестяване на 2/3 от времето за съд (697 дни).
2. 5,8% общо – спестяване на 7,2% от разходите за съд (13%).

www.murgova.com