fbpx Адв. Владимир Пенков: Правото е призвание и въпрос на много учене и упоритост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Мениджърите споделят, сезон 7

Адв. Владимир Пенков: Правото е призвание и въпрос на много учене и упоритост

Владимир Пенков е основател на адвокатска кантора “Пенков, Марков и партньори” - PM&P (penkov-markov.eu). Понастоящем е Председател на Консултативния съвет и старши съдружник.
Консултирал е десетки успешни приватизационни сделки, сливания и придобивания, както и други преструктурирания. Бил е медиатор и лектор на многобройни конференции, семинари и кръгли маси. Участвал е в изготвянето на редица закони в областта на икономиката. Автор е на множество статии и други публикации в областта на търговското и дружествено право, хармонизацията на законодателството с това на ЕС, данъците, концесиите, телекомуникациите и възобновяемите енергийни източници. Дългогодишен заместник-председател на БТПП до 2006 г., а сега член на УС и арбитър към АС на БТПП. Дългогодишен председател на Надзорния съвет на БТК до началото на 2017 г. Бил е и член на Борда на директорите и Изпълнителен директор на “Загорка” АД (Heineken Group).

Включен е в няколко различни издания на Who is who, между които престижното издание Barons USA, Who is who in the world, Barons 500, Leaders for the new century - 2000, Who is who of professionals и други.
Удостоен от Best Lawyers за 2012 и 2015 г. и водещ адвокат от Global Chambers 2015 и 2019 г., избран за адвокат на годината за 2013 г.

Учредител и бивш президент на първия в България “Лайънс клуб - Лайънс клуб София”, носител на най-високото отличие на БТПП “Хермес” - за повишаване на прозрачността и развитието на българското търговско законодателство, член на УС на фондация “Лале”. 2017 г. е регистриран и като европейски адвокат към Адвокатска камара - Виена. Той е българският
съпредседател на работната група “Малки и средни предприятия и търговия” при Германо-българския “Координационен съвет”.

Адв. Пенков е част от луксозното издание ни АЛМАНАХ 2020 (шесто по ред издание), а тук публикуваме част от неговото участие в книгата. 

Силните моменти през изминалите 30 години

Безспорно най-трайна следа в изминалите години остава самото напускане на сигурната държавна работа и създаването на фирма за правно обслужване, без клиенти, без опит, без офис и техника, в условия на силна икономическа криза и вярата знанията да трасират пътя към успеха, без никакви гаранции. Все пак бе извършена смяна на целия обществено-икономически ред. Твърде малко хора смееха да взимат такива радикални решения. Сега е съвсем различно.
След това силните моменти се надпреварват.

Създаването на първия клон на чуждестранна банка - “Лендербанк”, първото търговско представителство на чуждестранна банка - “Македония Трейс банк”, първо придобиване на дялове в банка от страна на Райфайзен банк в БЗК, консултациите при придобиването на ОББ от Европейската банка и Опенхайм, както и последвалата приватизация от Национална банка на Гърция, създаване на първо съвместно предприятие между ЦКС и Триа Епсилон (притежател на правата на Кока Кола за България), преди наличието на Търговски закон и противоположни становища относно законността от уважавани професори, приватизацията на първото застрахователно дружество Булстрад, чрез използван за първи път инструмент на плащане чрез компенсиране на дълга към Испания, огромните денонощни усилия, свързани с правния анализ и приватизацията на БТК и последващите продажби (Телефоника, Адвент Интернешънъл и AIG).

Не по-малка гордост изпитваме и от изготвянето на т.нар. указател за минимизиране на измамите по линия на САПАРД, съвместно с Ньор, а може би и успешното съдействие, оказано на държавата чрез консорциумите ни с Ролан Бергер и РЕЗ ко, завършили с продажбата на 10 големи държавни предприятия, включващи ЗММ, ДЗУ и Видахим, както и успешната ни работа в консорциум с Прайз Уотърхаус при продажбата на БМФ.

Трайно ще си спомням и работата по измененията към приватизационния закон (т.нар. § 6), чрез който се ограничаваше на 6 месеца от началния момент на обявяване възможността за предявяване на вземания, което създаде сигурност и доверие в инвеститорите, както и приемането на Търговски закон, Закон за концесиите, Закон за обществените поръчки и Закон за търговския регистър, по които сме работили.

Изключително запомнящо се е и приемането на действащите и сега данъчни закони, стимулиращи бизнеса. Впечатляваща е разликата от преди и сега при създаването на търговски дружества, което новото поколение юристи не може да си представи.

Дълбока диря остава и собствената ни методология (правно техническа схема) при изготвянето на правни анализи на предприятия, послужила за пример и създаваща доверие на инвеститорите.

Забележителна е и динамиката на промяната на самите правни ангажименти в различните периоди от обикновено коментиране на условията, през приватизацията, вливанията и придобиванията, корпоративната консултация, съдебните и арбитражните дела, до нови дейности, като Защита на личните данни и Мерки срещу изпирането на пари и др.

Какво пропусна България за изминалите 30 години?

Стъпките на промяната са големи, макар да ми се искаше много повече. Все пак се въведе пазарна икономика, основите на демокрацията и защита правата и свободите на гражданите, предвиди се разделението на властите и се приеха редица закони, обслужващи предприемачеството и стопанската дейност. Въведе се изключително изгоден данъчен режим с предвидените 10% корпоративен и подоходен данък. Същевременно обаче съчетавахме добрите приватизационни сделки с такива, насочени против интересите на държавата и обществото (голяма част от масовата приватизация и мениджмънт приватизацията). Влошихме образованието, здравеопазването, през последните години усещането за справедливост и че
с труд може да се успее. Милиони напуснаха страната като пропуснахме създаването на условия предприемчивите и работливи хора да вярват в своите шансове и да създадат привлекателни работни места, създаващи добавена стойност. Като че ли заглъхна и така необходимата съдебна реформа насочена към гарантиране на върховенството на закона. Все още има недобре функционираща администрация, дефицит на квалифицирани кадри, прекалено много разрешителни режими, създаващи трудности на инвеститорите.

Да, това са неща, които пропуснахме. И точно тези въпроси трябва да решим, за да отговорим на предизвикателството на времето и отговорността към бъдещите поколения.

Удовлетворението днес

Като че ли все още не мога да се чувствам изцяло удовлетворен, но съм горд от създадените в офиса отлични условия за работа и почивка, отлична атмосфера, изградените специалисти и техните амбиции и възможности, наличието на собствени стандарти и фирмена култура.

Принципите, на които се уповавам, са аналитичност, задълбоченост, справедливост, решителност и навременност при взимането на решения, добро разпределение на времето, съпричастност, иновативност и стремеж за увличане на другите.
Предизвикателствата пред кантората обаче не спират от създаването, структурирането, организирането, преобразуването, създаването на стандарти и собствена фирмена култура, която сама по себе си изисква непрестанност в търсене на отговори на предизвикателствата.

Имаме ли добро законодателство?

Законодателството никак не е лошо в голямата си част. Проблемът винаги е бил в еднаквото му прилагане към всички, за което са необходими не само квалифицирани кадри, но и независима администрация и съдебна система, т.е. добре функционираща държава.

Дигиталното време в правото и в кантората

Дигитализацията навлиза все повече в подобряване на комуникацията, достъпа към информацията, увеличаване на ефективността на работата. Но това поражда и необходимост от въвеждане на иновативни мерки за намаляване на психическото напрежение и възстановяване работоспособността в самия офис. Преценката на юриста и личната комуникация с клиента засега са незаменими.

Посланието към младите юристи

Правото е призвание и въпрос на много учене и упоритост. Един млад юрист може да намери своята реализация най-добре в обкръжение на знаещи по-опитни юристи, изискващи от него и с много труд и търпение, но и етика, и съпричастност към другите. Често младите юристи, когато напреднат малко, бързо са неудовлетворени и усещат егото си накърнено, точно когато се изисква от тях и могат да докажат готовност за израстване.