fbpx “Човекът в центъра” като начин на правене на бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

“Човекът в центъра” като начин на правене на бизнес

“Човекът в центъра” като начин на правене на бизнес

“Вървели трима самураи късно през нощта, а по едно време ги среща един HR и ги попитал:
- Кои сте вие?
- Седемте самураи - отвърнали те.
- А защо сте само трима?
- ... ами... няма хора…”

1. В апогея на Индустрия 4.0 човешкият капитал е ключово конкурентно предимство и уви - дефицитен ресурс. Какъв тип организации и лидери ще продължат към Индустрия 5.0.?

Поглед към статистиката и анализите на специалистите в сферата на човешкия капитал показват една основна тенденция на днешната реалност- “Няма хора!”
Проблемът е както количествен, така и качествен. Няма икономика, общество или социална система, които могат да оцелеят и се развиват успешно без основния си ресурс - хората!

Прогнозите са, че в близките три до четири години в България ще има недостиг на около половин милион човека. Основните причини за това е демографската криза и застаряващото население. Според доклад на МТСП от януари тази година (публикуван на сайта на министерството) средносрочните и дългосрочните прогнози на пазара на труда са:
- Продължаващо намаление на населението в трудоспособна възраст и застаряване на работната сила;
- Недостиг от квалифицирани кадри със средно образование и излишък от заети лица с висше образование на национално ниво;
- Нарастваща регионална асиметрия и наличие на значителен дефицит от човешки ресурси в икономически изостаналите региони;
- Ниска технологична интензивност на икономическите дейности;
- Неконкурентно ниво на заплащане на квалифицирания труд, което определя негативните миграционни процеси сред по-младите възрастови групи и недостига на квалифицирани кадри в някои отрасли.

Застаряването и намаляването на активните трудови хора също е тенденция за Европа и Азия. B регионите с дeмoгpaфcĸи взрив като някои държави в Близкия Изток, Латинска Америка и Африка има пък липса на основни ресурси, лошо образование и здpaвeoпaзвaнe.

Проблемът “Няма Хора” има и качествена страна. Нашият свят е пълен с разнообразие и богатство от човешки капитал. Въпросът е дали и как нациите, правителствата и компаниите развиват потенциала на хората.

Индекс на човешкия капитал

Доклад на Световния Икономически Форум (СИФ) от 2017 по отношение на готовността на хората за бъдещето на труда измерва Световния индекс на човешкия капитал. Във формирането участват 130 страни, а резултатите показват, че само 62% от държавите оползотворяват успешно своите налични човешки ресурси. Останалите 38% неглижират или пропиляват таланта на хората. България, е с близо 70% Индекс на човешкия капитал, което я поставя на 32-ра позиция.

Индексът се състои от четири елемента:

- капацитет (ниво на формално образование, брой на успешно завършващите)
- използване на човешкия ресурс (използване на уменията и натрупването им сред зрелите хора, ниво на безработица, вкл. по пол)
- развитие (качество на формалното обучение, продължаващо развиване и подобряване на уменията или преквалификация на съществуващата работна сила, разнообразие от умения сред завършващите, обучения на персонала)
- ноу-хау (широчина и дълбочина на използване на специализираните умения в работата, наличие на квалифицирани кадри).

В основата му е концепцията, че инвестирането в развитието на таланта в целия му жизнен цикъл - от образованието до заетостта на пазара на труда, подобрява качеството на човешкия капитал. Дори при еднакви нива на инвестиции в образование, ученето, докато работиш, е критично за възвръщаемостта на първоначалната инвестиция и е фактор, който дава сигурност, че уменията на хората растат и добавят стойност в дългосрочен план.

Тъй като човешкият капитал е ключов не само за продуктивността на обществото, но и за функционирането на неговите политически, социални и обществени институции, спешно е необходим отворен, непрекъснат диалог и взаимодействие между различните заинтересовани лица, за да се “атакуват” критичните въпроси за справяне с липсата на хора: образование, достъп до блага и непрекъснато учене за преосмисляне, надграждане и придобиване на умения. Ние поставяме акцент върху това, което е в ръцете на бизнеса и неговите лидери.

2. Уменията са продукт не само на образованието и професионалния опит, но и на формирането на манталитет и стремеж към непрекъснато усъвършенстване на хората в семейството, в бизнеса, в обществото.

Казват, че най-добрият момент да засадиш дърво е бил преди 20 години. Вторият такъв е сега. Когато говорим за предстоящите промени и как Индустрия 4.0 влияе на живота ни, неизменно трябва да се запитаме какви умения е трябвало да “посеем” преди две десетилетия, тъй като образованието и публичният сектор се забавят с реформирането си, а на вратата ни все по-осезаемо се усеща промяна заради автоматизацията под формата на роботи, изкуствен интелект и нови технологии, които оказват значително влияние върху всички индустрии, професии и умения на хората.

Животът рядко поставя въпроси с лесни отговори. Затова, когато мислим за бъдещите умения на хората, трябва да имаме предвид, че ще трябва да разрешаваме все по-комплексни, динамични и дори философски въпроси за нашето бъдеще.

За да се справяме успешно с предизвикателствата, пред които се изправяме в бизнеса, трябва да оставим далеч в миналото “решенията на парче” и да изградим навика да мислим и действаме системно. Тоест, да започнем още по-активно да създаваме и визуализираме сложните и динамични структури на проблемите в организациите и в обществото, които да ни помагат да ги разбираме в дълбочина и цялост и адаптираме действията си своевременно. В крайна сметка всичко е система - организацията, управлението на промяната, социалните и културни феномени, иновациите, политическите конфликти, предприемачеството, музиката... След като добре сме разбрали сложността на системата можем да се занимаваме със създаването на хипотези и решения. Накрая, разбира се, ще трябва да тестваме и адаптираме идеите си спрямо обратната връзка от системата и така докато не стигнем до устойчиви и същински решения. Системното мислене е важно, както на индивидуално ниво, така и като компетенция в екипа при управлението на промяната например, но и във всяка друга ситуация, която включва активно участие на хората, за да се стигне до успех.

Колективният интелект е сила, но за да успеем да мобилизираме хората да търсят заедно решения, имаме нужда от друго характерно човешко умение - емпатията - първо към себе си, а след това към колегите и хората като наши клиенти и потребители. Нуждаем се все повече от съчувствие, за да работим успешно в екип и да създаваме устойчиви решения, да иновираме успешно и да се справяме със социалните кризи.

Успехът в близко бъдеще ще се измерва не толкова в количество, колкото в качеството на живот, на преживяване на работното място и най-вече качеството на взаимоотношенията. Замислете се за хората, с които работите и общувате всеки ден. Знаете ли какво ги стресира или мотивира, какви са мислите и чувствата им, какви са нуждите и бариерите, които ги спират да разгърнат потенциала си максимално?

Лидерите имат важната задача да създадат подходяща среда, за да отключат потенциала на хората да са общност, но за да го направят трябва първо да вникнат в нуждите и мотиваторите на хората и да отчитат техните специфики. Първа стъпка към това е добронамереното любопитство и задаването на въпроси, за да стимулираме по-откровени разговори и среда на приемане.

Днес сме свидетели на мощта на хората да иновират и за да продължим устойчиво напред е необходимо да прегърнем неизвестното, да сме готови да грешим често, но и да се поправяме бързо, за да намалим цената на грешките и страха на хората да грешат. Това означава все повече гъвкавост и лекота в нашето отношение към живота и бизнеса, без излишна драма.

Ръка за ръка с бързината и гъвкавостта идва и адаптацията - към нов начин на мислене, на работа, на общуване, на управление и на постигане на успех. Това е умението да усвояваме бързо и качествено обратната връзка от средата. Днес всичко около нас се развива с невъобразима скорост и застоят или невъзможността да се адаптираш са равни на смърт.

Ако направим аналогия между хората в съвременния бизнес и пътешествениците в миналото, това, което ще ни осигури велики открития, е раница с умения за системно мислене, емпатия, адаптиране и гъвкавост (умение за промяна на нагласите).


3. Центробежните сили на нашето съвремие, заедно с други фактори като мобилността на човешкия капитал, разликите в качеството на образованието и нарастващото търсене на талант, интензивно променят начина на правене на бизнес, тласкайки го към промяна - от процесно базиран към бизнес, в който човекът е в центъра

Най-мощната тенденция в мениджмънта и организационния дизайн днес се нарича Персонализация. Това е третирането на хората не като група, а като индивидуалности, вземайки предвид техните разлики и нужди и предлагането на персонализирани решения от страна на работодателите. Персонализацията е адаптирането на преживяването на служителите в организациите като се отчитат техните специфики, без да е нужна тяхната намеса.

Личността в центъра

Бъдещето ще принадлежи на организациите, които ще са пионери в това да поставят служителите си като личности в центъра на правене на бизнеса най-малко в следните области:

- Вътрешна комуникация - използването на канали според предпочитанията на получателя, а не на изпращача
- Обучение и развитие - предимство на ученето по време на работа и предлагането на съобразени с потребностите на човека микро решения, включително и извън работната среда
- Мултиплициране на адаптивното лидерство и формиране на екипи на база на персоналните профили на хората в организациите
- Офис пространство, което е съобразено с комфорта на хората и нуждата им от творчество и уединение
- Програми за новопостъпили, които са персонализирани към стила на учене на новите хора, включващи елемент какво компаниите искат да научат от тях
- Организационен дизайн, съобразен със средата, в която хората са най-продуктивни, което може да означава и еклектика от йерархични и децентрализирани екипи
- Персонализирани програми за управление на таланти
- Персонализиране на работата на хората - възможността те да влияят на социалните, когнитивните и физическите елементи на ролята, гъвкаво работно време и локация, съчетаване на профилите на началника и на служителя.

Едно е сигурно - пъзелът става все по-труден за нареждане, но картината накрая ще бъде впечатляваща. Живеем във времето на невиждана досега свобода на хората и сме все по-близо до онзи момент от популярната картина на Микеланджело - “Сътворението на Адам”, в която почти докосваме Бога. Или поне така си мислим. Със сигурност изборът е пред нас - да създадем свят, в който човешкото се запазва и обгрижва и това носи благо за всички ни, или свят, който е доминиран от технологиите и отчуждението. Какъв избираме да бъде центърът на бъдещия свят?

-------------

Хюман Бизнес Студио е компания за персонализирани бизнес консултации и обучения, създадена от професионалисти с богат опит и постижения в световни корпоративни гиганти.
Студиото предоставя бизнес решения, консултантски услуги и обучения по метода “Човекът в центъра”. Екипът има опит, постижения и знания от международни корпоративни гиганти и собствени бизнес инициативи. Помага на прогресивните компании и на хората да разгърнат потенциала си и да преодолеят предизвикателствата на динамичното си развитие без турбуленции.

www.humanbusiness.studio
 

 

Facebook коментари