Качества на успешния медиатор

Качества на успешния медиатор

Ефективният медиатор работи с трите “P”: People, Process, Problem:

1. Подпомагане на хората;

2. Управление на процеса;

3. Решаване на проблема.

Кой e добрият медиатор?

Ефективният медиатор е този, който притежава комбинация от специфични качества, характеристики, придобити знания и специални умения.

Какви са качествата и личностните характеристики, които следва да притежава добрият медиатор? Това са:

- Търпение, за да си свърши работата, като подпомага спорещите да намерят пътя за разрешаване на спора;

- Умението да осигури пълно внимание върху спора и да останe съсредоточен през цялото време на сесията по медиация;

- Да бъде почтен и безпристрастeн, като остави настрани собствените си мнения, реакции и дори някои свои принципи;

- Да бъде съпричастeн и разбиращ, да се въздържа от осъждания;

- Способност да устоява на високо ниво на напрежение, емоции, аргументи, прекъсвания и сълзи;

- Да има въображение при решаването на проблемите;

- Да бъде надежден, добре подготвен, базирано на неговия опит и влияние;

- Да има ниска необходимост от признание, доверие, ако се окаже, че нещата не вървят по неговия начин.

 

Какви са необходимите умения?

Общи умения:

- Изграждане на разбирателство;

- Умения за активно слушане;

- Аналитично решаване на проблема - способност да се идентифицират и да се отделят проблемите, а разговорът да бъде насочен към постигане на съгласие и споразумение;

- Използване на ясeн, прост и неутрален език, както когато говори, така и ако се изискват от него писмени становища;

- Чувствителност да усеща силно ценностите на спорещите страни, включително като зачита техния пол, етнически и културни различия;

- Способност да се справя със сложни от фактическа страна казуси, да извлече сентенцията на спора;

- Присъствие и ангажираност със своята честност, достойно поведение и зачитане на страните;

- Възможност да отделя личните ценности от разглеждани въпроси, да поддържа неутралитет.

Специфични умения:

- Възможност за печелене и поддържане на доверие и приемане;

- Умение за превръщане на позициите на страните в потребности и интереси;

- Умело изваждане от разговора на тези въпроси, по които страните не могат да постигнат съгласие.

- Възможност да помогне на спорeщите чрез:

1.    

Измисляне на творчески възможности и решения;

2.    

Идентифициране на принципите и критериите, които ще направляват и подгомогнат вземането на решения;

3.    

Формулиране на техните собствени информирани избори;

4.    

Постигане на съгласие тяхното споразумение да бъде приложено.

В крайна сметка, медиаторът е този, който помага на страните, като:

- Улеснява техния диалог чрез умения за насочване на разговора и превръщането му в ефективно общуване; подпомага страните да разговарят спокойно по важните въпроси;

- Съдейства на страните да определят и степенуват интересите си, да преценят евентуалните ползи и загуби от спора и да намерят общи интереси;

- Помага да се разгледа проблемът от друга гледна точка и да се намерят повече и по-добри възможни разрешения;

- Осигурява на страните неутрална и професионална подкрепа за изясняване на спорните въпроси, съобразно техните интереси.

Адв. Петя Мургова е учредител на Център за медиация и споразумения

Facebook коментари