fbpx Да намерим екип чрез реклама | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да намерим екип чрез реклама

Да намерим екип чрез реклама

Добрата реклама за свободна работна позиция може да донесе на работодателя големи дивиденти. Успешната стратегия при привличането на кандидати спестява разходи, носи бързи резултати, а възвръщаемостта от инвестицията е съществена.

Ефективната стратегия обаче предполага да се отговори на няколко въпроса: "Какво точно търсим?", "Защо?" и "Къде да го търсим?"

Когато търсим човек за своята фирма, първо трябва ясно да формулираме какво точно искаме, какъв е начинът, по който можем да стигнем до него и какви са критериите в избора ни. Едва тогава можем да пристъпим към привличането на кандидати, към беседата с онези от тях, които отговарят на нашите основни изисквания (образование, опит, професионални умения и психологически характеристики), към професионалното и психологическото тестиране, полуструктурираното интервю и всички останали процедури, свързани с подбора. Събирането на тази информация е съществено и е съсредоточено към ясното дефиниране на целта и извеждането на критерии, спрямо които да можем по-лесно и най-важното ефективно да селектираме подходящите кандидати.
За консултантите в областта на човешките ресурси, а и за всеки мениджър, на когото се налага да подбира хора, анализът на самата длъжност, на характерис-тиките на "успешния кандидат", както и на атмосферата/средата, в която ще работи той/тя, е най-важният аспект, предполагащ търсенето и намирането на походящия кандидат да завърши успешно.

Само по себе си публикуването на обявата предполага да стигнем до подходящия кандидат

Необходимо е обаче да привлечем неговото внимание, да го заинтригуваме с предложението си, така че той/тя да изпрати своята кандидатура. Първата стъпка към това е дефинирането на представата за човека, когото търсим. Едва тогава можем да планираме и приложим адекватна и гъвкава стратегия при рекламата на свободното работно място.

За да бъде ефективна обявата за свободната работна длъжност, тя трябва да дава информация за това, което се търси. На първо мяс-то това се налага от субективизма в представата за конкретна длъжност в една компания. Ясното обявяване, което влага работодателят в позицията, предполага заинтригуването на съответните специалисти/кандидати. Този факт предполага представата за свободна позиция да бъде ясно дефинирана, а изискванията към човека, който ще я заеме, да са ясно и точно представени. 
След като са дефинирани значимите елементи на работата, определянето на стратегията за привличане на кандидатите трябва да бъде съобразено с различните нива в йерархията на длъжностите и конкретните медии, чрез които да стигнем до тях.

За среден и висш ръководен персонал е изключително подходяща печатната медия
съобразена със спецификата на самата длъжност

Интернет пространството като удобен и лесен начин за информиране е подходящ за експертни позиции - счетоводни и търговски длъжности, ИТ позиции. Специализираните издания са подходящи при тясно специфични изисквания към кандидатите. Най-ефективна обаче е комбинираната рекламна стратегия - печат и интернет. 

Освен това стратегията за обявяване на свободната длъжност трябва да отчита и честотата на публикуване на обявата

Мениджърските длъжности, както и тясноспециализираните позиции изискват планирани напред във времето публикации, с по-голяма честота. Това осигурява по-голяма информираност на подходящите кандидати, дава им възможност да осмислят предложението и да реагират в съответните срокове.

Ефективността на рекламната стратегия е свързана и с фактора "сезонност". Месеците в началото на годината (февруари, март и април) са изключително подходящи за привличане на кандидати за търговски длъжности, за разлика от търсенето на кандидати за счетоводни позиции. Факторите, които вляят на пазара на труда, са съществени и намират отражение в сроковете на приключване на подбора на кандидати. Подходящи за привличането на хора за мениджърски длъжности, както и за търговски позиции са месеците от май до юли. В края и началото на календарната година, както и през летните месеци (края на юли, август и средата на септември), търсенето на нови работни места е слабо изразено, заради сезона на отпуските и желанието за почивка, от която кандидатите могат да бъдат лишени, ако сменят работата си.

Реализирането на целенасочената рекламна стратегия е тяснообвързано със сроковете на изпълнение.

Ясно дефинираните цели, конкретната представа за търсения човек и за неговата роля в компанията се отразяват значително на времето на приключване на процеса, и то с успешен край.
Инвестирането в подбор на кандидати - независимо дали за това ще бъде ангажиран външен консултант, или ще бъде вътрешнофирмен проект - е процес, изискващ необходимото време, енергия и средства. Неговото реализиране, без да е ясна крайната цел, без да е установено "Какво се търси?" и "Защо?", предполага удължаване на подбора във времето, значително намалява вероятността за намирането на подходящия човек и, разбира се, неговото задържане.
Отправната точка на процеса на подбор е анализът на длъжността, на работата и на организационната среда. Тяхната специфика определя представата за подходящия за длъжността кандидат и избора на стратегия за неговото привличане. Ясното дефиниране на това, което търсим, гарантира успешното приключване на селекцията на привлечените кандидати.


Facebook коментари