fbpx Как се прави бизнес план? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как се прави бизнес план?

Съставянето на бизнес план се налага поради няколко основни причини:
- Изготвяйки бизнес план, вие описвате и структурирате идеите си последователно и аргументирано.

- Бизнес планът е критерият по който банките и инвеститорите преценяват дали да ви отпуснат средства.

- В него залагате определени финансови показатели - приходи, разходи на фирмата, които са така съобразени, че да носят печалба и да водят до разширяване на дейността ви.

- Бизнес планът е отправна точка. По всяко време ще можете да следите и сравнявате развитието на дейността си с първоначално заложените цели в бизнес плана.

Съставянето на бизнес план е най-сложната и отговорна дейност преди започването на собствен бизнес. Той включва подробно и аргументирано описание на всичко, което изяснихме до тук - с какво ще се занимавате, под каква правна форма ще извършвате дейността си, каква форма на финансиране ще изберете, какви първоначални и бъдещи разходи ще правите. 

Структура на бизнес план

1. Обща информация за фирмата

Име, седалище и регистрация на фирмата
Предмет на дейност - с какво ще се занимавате или какво вече извършвате
- Кратка история на финансовото състояние на фирмата (за действащи фирми)
Лични цели и цели на бизнеса
Адрес за контакти

2. Анализ на пазара - включете вашите проучвания и информация за:

Продуктите или услугите, които ще предлагате на пазара - съществуващ продукт, негова подобрена версия, или
нов продукт
Клиентите - дали ще заложите на стари или напълно нови клиенти или ще привлечете клиенти на конкуренцията. Трябва да обосновете и как ще спечелите тези клиенти на своя страна. Добре е предварително да имате яснота за големината на пазара, на който ще действате - дали се ограничава в рамките на хората от квартала, общината, областта, страната или извън България. Може да изберете да осъществявате дейността си и на няколко пазара. Уточнете и начините и сроковете за разплащане с клиентите.
- Доставчиците - трябва да назовете имената на конкретни фирми, от които ще се снабдявате. Може да използвате услугите на един или няколко доставчика. Важно е да уточните по какъв начин и в какви срокове ще се разплащате с тях.
Дистрибуция - как ще пласирате стоките или услугите си на пазара - на едро, на дребно или чрез посредници.
- Конкуренцията - посочете имената на потенциалните си конкуренти. Съберете възможно най-пълна информация за техния брой, дейност, опит, качеството и цените на предлаганите от тях продукти, силните и слабите страни.

3. Технологични възможности. Трябва да прецените дали имате техническия капацитет да осъществявате дейността си - дали разполагате с необходимите машини и съоръжения, или трябва да ги закупите (наемете).

4. Финансова част на бизнес плана. Тя е най-важната и най-отговорната част на бизнес плана ви. В нея трябва да прогнозирате и планирате възможно най-точно разходите, приходите, печалбата, обема на производство и възможностите за разрастване на фирмата ви.
В началото определете общата сума на необходимите ви средства за започване на бизнес. При всяка нова дейност е трудно да се определи кога тя ще започне да носи печалба. Една от най-успешните тактики е
краткосрочното планиране на дейността до края на първата година - какви средства са ви необходими, за какво ще ги използвате и как ще погасявате задълженията си, ако сте използвали външно финансиране.

Основни понятия,при изготвяне на финансовата част на бизнес плана
Приходи - това е общата стойност на продадените стоки, продукти или услуги за определен период от време (обикновено един месец). Приходите могат да бъдат и от наеми, постъпления от кредит или други форми на финансиране.
Разходи - разходите се делят на постоянни и променливи. Постоянните разходи не се влияят от промените в обема на произвежданата продукция - разходи за наем, поддръжка, лихви по дългосрочни кредити, разходи за заплати на ръководството на фирмата и др.
Променливите разходи са за материали, суровини, енергия (електроенергия, вода за производствени нужди, гориво), заплати на работниците, разходи за социално осигуряване, застраховки,
транспорт и др.

Като предприемачи вие сами трябва да прецените кои разходи са свързани с текущата дейност и са постоянни и кои имат непостоянен характер и са съответно променливи. Към разходите спадат и инвестициите за започване или разширяване на бизнеса. Това са всички разходи, които са ви необходими за започване на новата дейност - разходи за оборудване, недвижими имоти, техника, за строителство и ремонт и др.
Печалба - разликата между всички приходи и разходи от дейността. Преди облагане с данък печалба тя се нарича брутна печалба.
Брутна печалба = приходи - разходи
След като се обложи с данъци, печалбата се нарича нетна (чиста).
Нетна печалба = брутна печалба - данъци
Паричен поток - движението на парите към и от фирмата. Изготвя се обикновено за една година на базата на показателите,
които описахме по-горе