fbpx Какви са възможностите и ограниченията след 14. 05. 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Какви са възможностите и ограниченията след 14. 05. 2020 г.

До 13.05- извънредно положение, от 14 май - извънредна епидемична обстановка

Часове преди официалния край на обявеното в страната извънредно положение, в Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД на ЗЗ). Измененията имат за цел нормативно да уредят противоепидемичните мерки след отмяната на извънредното положение.

Очаквано, ЗИД изменя над 10 закона, включително и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Какво предвижда Законът и  кои са новите възможности и ограничения пред правните субекти?

Основният текст в Закона за здравето, който ЗИД изменя, е разпоредбата на чл. 63. Въведена е възможност Министерски съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, да обяви „извънредна епидемична обстановка“ в страната при определени условия и при наличието на един от осем изчерпателно изброени критерия, обосноваващи непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест. Терминът е легално дефиниран като „бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването, на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите.“
Още с обнародването на ЗИД на ЗЗ, Министерски съвет обяви извънредна епидемична обстановка (ИЕО) в страната за периода 14.05.2020 – 14.06.2020 г.

Самите противоепидемични мерки по време на ИЕО се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването. Мерките могат да включват ограничения за влизане на граждани на други държави на територията на страната, както и ограничения за придвижването на територията на страната и режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги. Заповедите имат характера на общи административни актове и подлежат на обжалване по реда на АПК.

Към момента министърът на здравеопазването вече издаде 4 броя заповеди, които ще бъдат разгледани в отделна статия

Дефинирани са лицата, които подлежат на задължителна изолация, болнично лечение и карантина, като условията и срокът за това се определят отново със заповед на министъра на здравеопазването в съответствие с епидемичния риск.

Известни правомощия във връзка с горното са предоставени и на директорите на регионалните здравни инспекции.

За неспазването на въведените противоепидемични мерки е въведа административна санкция - глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

Глобата в размер на  5000 лв. е предвидена за лице, което наруши задължителна изолация и/или лечение. Прави впечатление, че в разпоредбата не фигурира вече легално дефинираният термин „карантина“, което би могло да постави въпроса дали санкцията може да бъде наложена и на лицата нарушили задължителна карантина.

Както стана дума по-горе, въведени са легални дефиниции на понятията „извънредна епидемична обстановка“, „карантина“ и „изолация“.

Съществени изменения са въведени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Заглавието на закона е допълнено с думите „и за преодоляване на последиците“, което ясно определя и насоките на приетите в текстовете на закона изменения.

С 2 месеца след отмяната на извънредното положение се удължават следните срокове:

- Срокът за спиране на публични продани и въводи във владение Съществената новост е, че този удължен срок ползва само физическите лица. Следователно, публични продани и въводи във владение срещу юридически лица вече са възможни.

- Срокът, в който не могат да бъдат налагани запори на банковите сметки на физически лица. Ограничението, обаче, вече ползва и банковите сметки на общините.

- До два месеца след отмяната на извънредното положение не се начисляват лихви за забава и неустойки, не могат да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми задълженията по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции. Това най-общо са т.нар. фирми за бързи кредити и колекторски фирми. Измененията изключват от обхвата на разпоредбата банковите кредити. За длъжниците по банкови кредити остава възможността да се възползват от условията по реда за отсрочване и уреждане на задължения по кредити на физически и юридически лица към банките и техните дъщерни дружества, обявен от БНБ на 10.04.2020 г.

Съществено е, че сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

С два месеца след датата на отмяна на извънредното положение се удължават множество от мерките, въведени със Закона, като маркираме само някои от тях.

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки при посочените в чл. 13 от Закона процедури. Мярката обаче, вече обхваща и транспортните услуги. Изпълнителите по обществена поръчка могат вече да искат предоговаряне на срока за изпълнение с до два месеца след отмяната на извънредното положение
Два месеца след отмяна на извънредното положение работодателите ще имат възможност да  възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, както и да предоставят по собствена инициатива до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя.

Изменения са въведени и в мерките, касаещи социалните и семейните помощи, настаняването в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип.
Присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование се допуска само за осъществяване на неотложни дейности по приключването на учебната 2019 – 2020 г. и за подготовката на учебната 2020 – 2021 г.

Въведена е възможност за получаване на държавна субсидия от туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм. При определени условия, от субсидията могат да се възползват и туроператори, които ползват услугите на въздушни превозвачи с оперативен лиценз, издаден в друга държава.

Със ЗИД на ЗЗ се изменят редица нормативни актове, в това число Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за държавната собственост, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за водите, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местното самоуправление и местната администрация и др.

Няма да се спираме  подробно на измененията във всеки от цитираните закони, но бихме искали да обърнем  внимание на някои от тях, които считаме, че биха били от интерес.

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.

През учебната 2019 – 2020 г. в края на ІV и Х клас не се провежда национално външно оценяване по чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап.

За гарантиране на енергийната сигурност ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2020 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“, може да се удължи със срок до два месеца, считано от датата на изтичане на периода.

За летен сезон 2020 г., считано от 1 юни 2020 г., концесионерът и наемателят по действащ договор за концесия за морски плаж, съответно за наем на морски плаж предоставя на посетителите на плажа чадъри и шезлонги, на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор. Нарушаването на горното е скрепено със сериозни административни санкции между 50 000 и 100 000 лева

Концесионерът и наемателят, обаче,  имат възможност да кандидатстват за намаление на размера на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена за 2020 г., което да съответства на намалението на цените на плажните принадлежности. Концесионерът заплаща концесионното си възнаграждение за 2020 г. до 30 ноември 2020 г., а когато възнаграждението или цената е вече заплатена изцяло или частично, съответната намалена част се приспада от концесионното възнаграждение, съответно от наемната цена за 2021 г.

Срокът на концесията или наема може да се удължава по предложение на концесионера, съответно наемателя със срок не по-дълъг от една година, независимо дали се надвишава нормативно установеният максимален срок за съответния вид договори, като концедентът или наемодателят може мотивирано да приеме или откаже предложението.

Концесионерът по договор за концесия за морски плаж може да предложи отсрочване, намаляване или пренасочване на част или на всички инвестиции, които трябва да направи за 2020 и 2021 г. съгласно концесионния договор.

През 2020 г. забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие по чл. 15 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е от 15 юни до 1 октомври.

ЗИД на ЗЗ влиза в сила на 14.05.2020 г., с изключение на три текста, изменящи Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, които влизат в сила в деня на обнародване. А междувременно Президентът сезира Конституционният съд и оспори част от мерките, заложени в ЗЗ, особено по отношение твърде широките правомощия на изпълнителната власт за сметка на законодателната.

Очаквайте в следващия ни материал какви са ограниченията и възможностите за работа, носене на маски и посещения на търговски центрове и заведения на закрито съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Екипът на АДД „Мургова и партньори“ следи всяка промяна в законодателството и е  на разположение за допълнителни разяснения по повдигнатите в настоящата статия въпроси, като можем да съдействаме по всички специфични правни въпроси, които Законът поражда.