fbpx Компаните в сектор дървообработване и мебелна промишленост са спасили над 500 хил. дървета чрез рециклиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Компаните в сектор дървообработване и мебелна промишленост са спасили над 500 хил. дървета чрез рециклиране

Дървесината на близо 500 млн. дръвчета е спестена през изминалите години от компаниите от секторите дървообработване и мебелна промишленост в България благодарение на модерни технологии за рециклиране. Според анализи и данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост 1 тон рециклирани дървесни отпадъци заместват използването на 8 до 10 дървета, а получената суровина е отива за производството на плочи от дървесни частици. Така жизненият цикъл на дървесината се удължава и използва повторно.

Единствената система у нас за почистване и рециклиране на дървесни отпадъци функционира в завода на „Кроношпан“, като през 2022 г. рециклираната дървесина е в размер на 33 000 тона, което в цифри замества използването на около 264 000 дръвчета.

Освен за рециклиране дървесината има и друго практично приложение в производство.  Над 231 649 дървета са спасени за последните 5 години, благодарение на използваната преработена дървесина от „Кастамону България“, която се равнява на 185 321 тона и е получена като отпадък от дървообработващата и мебелната промишленост. Компанията работи активно по редуциране на въглеродните емисии – до 2030 г. са си поставили за цел да ги намалят с 15% за всеки кубичен метър готова продукция.

В производството дървесните кори и праха, които се генерират като отпадък, се използват като гориво в сушилните и  маслогрейната инсталация.  По този начин редуцират употребата на природен газ и намаляват отделените въглеродни емисии.

Мебелната фабрика „Касто Чеарс“ също е сред добрите примери за завършен цикъл на производство и кръгова икономика, защото оползотворяват 100% отпадъците от дървесина. През 2022 г. с помощта на „Иновации Норвегия“ предприятието внедрява модерна автоматична отоплителна система, в която изгарят отпадъците, получени от производството, и така отопляват отопляват цялата фабрика и сушат  дървения материал. Среднодневно през годината във фабриката се използва 2 тона дървесен чипс, който трансформират в енергия.

Интерeсни факти

•             Според проучване на европейския пазар на дървесни отпадъци от 11.02.2020 г. и данни на Eurostat в България годишно се генерират между 500 хил. и 1 млн. тона дървесни отпадъци от бита, строителството, индустрията и опаковки.

•             Към настоящия момент тези отпадъци не са обхванати от системите за събиране, не се прилага йерархията за управление на отпадъците и са предмет на нерегламентирани действия. Управлението им е отговорност на кметовете, а контрола на МОСВ/РИОСВ.

•             Съгласно Закона за управление на отпадъците и европейската политика за управление на отпадъците, всички лица, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в съответствие с йерархията за управление на отпадъците.

•             Фирмите, които образуват дървесни отпадъци, следва да ги предадат за повторна употреба или рециклиране

•             Съгласно Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки се забранява депонирането, изгарянето и оползотворяване на енергията и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин, на територията на страната

•             В Централна и Западна Европа дървесните отпадъци се рециклират 100%, като се спазва йерархията за управление на отпадъците.

•             Във Франция например рециклирането се заплаща от държавата, която дава 10-20 евро за тон рециклирана суровина.

•             За битовите отпадъци в Германия се депонират под 10 %, а в България над 60 %.

•             Съгласно сключените с ЕС споразумения до 2035 г. България трябва да депонира не повече от 10%.

•             След 2020 г. у нас е забранено да се отварят нови депа за отпадъци. 

•             Част от общините в България вече имат проблеми с запълване капацитета на депата и е време в спешен порядък да започнем да прилагаме кръгова икономика и минимизираме отпадъците посредством повторна упротреба и рециклиране.