fbpx Международни стандарти за социалната отговорност на успешния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Международни стандарти за социалната отговорност на успешния бизнес

В теорията и практиката съществуват различни термини, които описват сравнително новото понятие “социална отговорност", което задава нови стандарти за добра практика на бизнеса. А те са:

 • Корпоративна социална отговорност; 4 Участие на корпорации в граждански инициативи;
 • Защита на околната среда и опазване на
  природните ресурси;
 • Етично поведение;
 • Социални предприемачества;
 • Корпоративна етика и кодекси на поведение;
 • Участие на служителите в развитието на компаниите, за които работят;
 • Устойчиво развитие.


Въпреки че тези определения са твърде различни, те дават новото разбиране на ролята на бизнеса
и корпорациите за развитието на обществото. Днес все по-голям брой компании са изправени пред необходимостта да установяват и развиват партньорства между обществения и частния сектор. Те отчитат резултатите от дейността си не само пред акционерите и страните, които са пряко заинтересовани от дейността им, но и пред служителите, потребителите, доставчиците, местните общности и обществото като цяло.
Социалната отговорност не се интересува от това колко и какви са печалбите на корпорациите, а от начина, по който мениджърите на компании са достигнали до тях. Освен с прозрачна финансова отчетност,


социално отговорните компании трябва да се ангажират с ефективно управление на финансовата, социална и екологична страна на бизнеса


Работодателите са изправени пред необходимостта да управляват и отношенията си с всички страни, ангажирани пряко или косвено с успеха на фирмата - работното място, пазара, доставчиците, обществото като цяло и ангажираните с разработването на политиката в обществения сектор. Социалната отговорност е от стратегическа важност за компаниите, поради което с управлението на програмата се ангажират представители на борда на директорите, изпълнителния директор или председателя на фирмите и организациите, които припознават важността на социалната отговорност.

Стандарт SA8000


Този стандарт за социална отговорност е разработен от организацията Social Accountability International (SAI). Първата му версия влиза в сила през 1997 г. Водеща роля в разработването на стандарта има Акредитационната агенция към Съвета за икономически приоритети (CEPAA): консорциум от организации, между които: синдикати, правозащитни организации, неправителствени организации, работещи за защита на правата на децата, представители на академичните среди, търговци, инвеститори, консултантски, счетоводни фирми и сертифициращи организации. SA8000 има за цел да предложи сертификационен стандарт на онези фирми и корпорации, мотивирани да гарантират спазването на основните права на работниците. Стандартът се основава на 12 конвенции на Международната организация на труда (МОТ), всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. Стандартът изследва 9 основни области на управление на човешките ресурси. Сертифицираните организации трябва да докажат, че дейността им е в пълно съответствие на националното законодателство и изискванията на SA8000 в следните аспекти:

 • липса на детски труд;
 • липса на насилствен труд;
 • наличие на здравословни условия на труд;
 • свобода на сдружаване на работниците;
 • липса на дискриминация;
 • подходящи дисциплинарни практики;
 • подходящо работно време;
 • адекватно заплащане на труда - минимална заплата и адекватно заплащане според труда и квалификацията;
 • управленски практики - сключването на колективни трудови договори и възможнос-ти за обучение.

Този стандарт помага на представителите на бизнес сектора да разработят, прилагат и развиват политики, целящи правилното управление на човешките ресурси. Така те демонстрират на трети страни непримиримостта си към работодатели, чиято печалба и присъствие на пазара се постига чрез насилствен труд в условия, които нарушават основните човешки права.
Сертифицирането
съгласно SA8000 е скъп процес
и редица представители на бизнеса припознават стандарта като "подходящ за страните от третия свят".
Тази концепция принципно e неправилна, защото много от водещите корпорации в света се сертифицират по този стандарт използвайки го като средство за завоюване на добър пуб-личен имидж. Същите тези корпорации поставят собствени социални изисквания към своите доставчици на базата на стандарта SA8000. Контролът по социалните изисквания се извършва от самите корпорации, които изпращат свои одитори или наемат такива от акредитирани професионални сертифициращи организации. Една евентуална сертификация по стандарта SA8000 от акредитиран от SAI независим сертифициращ орган в повечето случаи елиминира множеството проверки от втора страна.
Освен това представители на международни хуманитарни организации като OXFAM участват при одитирането на фирми в шивашката и модна индустрия в третия свят, които не използват детски труд и насилствени мерки за работа в извънработно време. По време на одит, работещите са активна страна. Участието им се изразява в даването на интервюта пред одитора или улесняване на огледи на работните места. Одиторът набира още информация за дейността на организацията от графици за смени, ведомости за заплати, молби за годишен отпуск, планове за обучение на работното място, допълнителни споразумения за полагане на извънреден труд и компенсирането му.

Стандарт AA1000

Това е стандарт, който има за цел да подобри отчетността и ефективността на организацията чрез по-активно учас-тие на заинтересованите страни в ежедневната дейност на фирмата. AA1000 дава въз-можност на организациите да разработят система за цялостно ангажиране на заинтересованите страни в дейността на организацията на базата на индикатори, цели и системи за отчетност, необходими за верифицирането на социалната отговорност. Стандартът не предписва какво трябва да бъде съдържанието на отчета, а по-скоро как трябва да бъде проведен процесът на отчитане. Това е един от малкото стандарти, които категорично поставят заинтересованата страна в основата на всяка дейност, с която се ангажира организацията. По този начин представителите на бизнеса са в състояние да бъдат диалогични и съгласуват критерии за устойчиво развитие и по-добра ефективност на бизнеса си. АА1000 е добър метод за управление на риска. Той дава възможност за предоставяне на ясна и реална информация на инвеститори и бизнес партньори, които повишават доверието си в компании с активна социална позиция.