Обучението на кадрите добавя стойност към бизнеса - част II

Инвестициите в обучението и развитието на хората в България през тази и следващата година ще се запазват или ще нарастват

 

За трета поредна година компания ЗАЕДНО® следи тенденциите и процесите в обучението и развитието на хората в организациите в България. Представихме първа част от пречуването - http://www.tbmagazine.net/statia/obuchenieto-na-kadrite-dobavya-stoynost-km-biznesa.html Ето какво показват останалите резултати.

7. Преките ръководители имат много активна роля за обучението и развитието на своите служители.

Ролята на преките ръководители за развитието на хората в организациите се изразява главно в обсъждане на техните индивидуални потребности (40%) и активното им обсъждане с отдел "Човешки ресурси" (36%). В 22%  от случаите, преките ръководители проследяват развитието на служителите от три
до шест месеца след обученията.

Как бихте оценили взаимодействието на обучението във вашата организация със системата за оценка и развитие?


Необходимо е фокусиране на инвестициите за обучение за точните хора и в точния момент, защото често възникват и нови - актуални потребности, които следват променящите се потребности на бизнеса и е важно да бъдат посрещнати своевременно.


8. Стимулиране на споделянето на знания в организациите.

Каква е ролята на преките ръководители в обучението и развитието на хората от техните екипи

За радост,  93% от участниците са отговорили положително на този въпрос. Като примери за това са посочени -  споделянето на опит с колегите след участие в обучение, вътрешни обучения от обучители на компанията, вътрешна Академия, онлайн платформи и e-learning и вътрешни платформи, както и ротация на длъжности, менторинг, майсторски класове и други.  Заслужава внимание и месечната награда "Helping others", която се присъжда за взаимопомощ и споделяне на знания. Според мнението на участниците в проучването - 2014/15-а г. ще се характеризират с много промени по отношение на това  какво, кога и как ще се обучаваме и развиваме?

9. Кои са най-необходимите умения за 2014/5-а година?

За първи път от две годни насам има сериозно разместване на първите места. Лидерските умения и уменията за продажби, които традиционно заемаха  челните позиции са отстъпили място на по-фундаменталните умения като комуникационните - посочени от 30 от 40-те компании, управлението на екипи (26/40) и управлението на времето (20/40).  Сега  лидерските умения (19/20) се нареждат едва на четвърто място, а след тях са уменията за продажби (18/40) и управление на проекти (18/40) и умения за преговаряне (17/40). Прави впечатления, че уменията за справяне с конфликти (18/40) са се изкачили с няколко места напред (18/40), докато през миналата година стояха почти в дъното на класацията.  Коучинг уменията (15/40) запазват своята актуалност и през тази година, както креативното мислене (13/40) и уменията за водене на обучения (10/40). Презентационните умения са отишли по-назад в класацията от престижното трето място през 2013-а до 10-о с (15/40).