fbpx От какво се нуждаят служителите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

От какво се нуждаят служителите?

Глобалната ковидпандемия промени очакванията, изискванията на служителите и тяхното отношение към работата и техните работодатели. Това показват данните от глобално проучване на лидера в HR услугите The Adecco Group, което отразява мнението на над хиляда служители и 155 компании.

И работодателите и служителите са на еднакво мнение по основните критерии, които мотивират хората да кандидатстват и се задържат за работа. Те са съгласни, че заплатата е най-важното съображение, като следващите две позиции са атмосферата на работното място и възможностите за кариерно развитие.

Почти ¾ от компаниите смятат, че заплатата има най-голямо значение за хората, които наемат. Това твърдение обаче се споделя само близо от половината от анкетираните служители.

„Все по-често хората търсят нещо повече от заплатата от компаниите, за които работят. За тях е изключително важна и „емоционална заплата “ – нефинансовите придобивки, които дават усещане за цел, смисъл и принадлежност. Увеличаването на заплатите с 35% няма да има особен ефект върху задържането на талантите, ако хората не се чувстват уважавани и ценени. Когато не умеем да покажем на хората, че са признати, те скоро ще си тръгнат.“, коментира Димитър Иванов, Търговски и оперативен директор на Adecco България.

На база своя дългогодишен опит и на анализа на данните от проучването, експертите от Adecco обобщават формулата за наемане и задържане на таланти:

Ориентирана към хората корпоративна култура

Създайте среда, която подхранва таланта на вашите екипи и където всеки човек може да участва и да почувства, че гласът му се чува. Разберете силните страни на всеки член на екипа и неговите очаквания за работата му в компанията. Когато служителите се чувстват чути, разбрани и обгрижени, те работят по-усърдно, поемат повече рискове и помагат на другите да успеят. Това от своя страна подобрява задържането на таланти.

Изграждането на ориентирана към хората култура означава да се започне от топмениджмънта на компанията и да се насърчават средното ниво управляващи да се грижат за своите екипи – не само като професионалисти, но и като хора. Средният и висшият мениджмънт трябва да отделят време, за да се свържат с хората си и да научат повече за техния живот, семейство, чувства и здраве. Говоренето единствено и само за поставените персонални бизнес цели на всеки служител отчуждава екипите. 

Хората остават в компании, от които се чувстват ценени, и пандемията ни показа, че корпоративната съпричастност играе съществена роля. Преминаването към дистанционна работа изисква нова, по-съвместна форма на лидерство. Да бъдем чувствителни към нуждите на нашия екип, означава наистина да го познаваме. Това създава щастливо, здравословно и психологически безопасно работно място за всички.

Създайте култура на принадлежност

Атмосферата на работното място е на второ място по важност и се споделя от 36% от анкетираните служители в проучването на The Adecco Group.

Хората разгръщат таланта си и увеличават лоялността си към настоящия работодел, когато могат да задават въпроси, да дават обратна връзка, да предизвикват решения и да предлагат решения.

Затова изключително важно е провеждането на редовни, вътрешни, анонимни анкети за удовлетвореност, в които служителите да споделят какво работи и какво не работи в компанията. Това е много успешен инструмент за насърчаване на чувството за приобщаване и принадлежност.

Груповият интелект винаги е по-добър от индивидуалния, а най-интелигентните групи са тези, които са чувствителни към нуждите на другите.