fbpx Защита на потребителите при трансгранични спорове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защита на потребителите при трансгранични спорове

Европейска заповед за плащане

Гергана закупила ботуши от уебсайт във Великобритания и когато пристигнали забелязала, че е доставен различен от поръчания модел и номер. Позовавайки се на потребителските си права тя върнала стоката в съответния законов срок с препоръчана пратка и очаквала да получи обратно платената сума, но това не се случило.

Вероятно сте изпадали в подобни ситуации, когато фирмата, с която имате проблем се намира в друга държава от ЕС и това затруднява достъпа до правосъдие. Езиковата бариера и високите разходи за съдебен процес създават трудности при зачитането на потребителските права.
Европейският съюз е създал рамка от нормативни актове, насочени към улесняване на съдебни спорове по граждански дела в други държави-членки на ЕС. Целта на Асоциация „Активни потребители” е да разясни преимуществата на Европейските трансгранични процедури – Европейска заповед за плащане и Европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Европейската заповед за плащане (ЕЗП) може да се приложи единствено в случаи, когато едната страна по спора се намира в друга държава на ЕС. Макар тя да не е създадена специално за потребителски спорове, тя е много подходяща за такива. Винаги когато потребителят претендира възстановяване на разходи, направени за отстраняване на несъотвествие на стоката с договора или когато потребител прекрати договор едностранно и претендира обезщетение за платената цена на стока или услуга, и търговецът отказва съдействие, той може да използва тази процедура.

Процедурата за издаване на Европейска заповед за плащане е доста опростена и не изисква специални юридически познания, т.е. потребителят не се нуждае от адвокат, за да потърси правата си. Когато потребителят реши да си върне платената сума за съответната стока, използвайки процедурата за ЕЗП, първата стъпка е да подаде молба за издаване на ЕЗП. Това може да стане и пред компетентния съд в България. Молбата се подава чрез попълване на стандартен формуляр, достъпен на адрес https://e-justice.europa.eu. Формулярът може да се попълни на български език, а уебсайтът го превежда автоматично на езика на търговеца, без да се налага ползване на преводач. Също така, трябва да се опишат доказателствата по казуса, без да се налага да се прилагат към молбата. Основната цел на процедурата е да бъде бърза.

Ако съдът прецени, че потребителят има право да получи претендираната сума, ще издаде заповедта за плащане. Негово задължение е и да я връчи на ответника. След като тя е връчена на търговеца, пред него стоят две възможности – или да направи съответното плащане или да подаде възражение срещу заповедта. Възражението на търговеца означава, че производството ще трябва да продължи по общия ред. Това обаче е малко вероятно, тъй като практиката показва, че след като вече има издаден съдебен акт, повечето търговци са по-склонни и преценяват за по-разумно да изплатят съответната дължима сума, отколкото да рискуват да бъдат осъдени по общия ред.

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

В случай на спор с търговец от друга държава, потребителят може да ползва облекчена съдебна процедура. Европейското законодателство въвежда още един инструмент, който намира приложение в случаи, когато претендираната сума не надвишава 2000 евро – т.нар. Европейска процедура за искове с малък материален интерес (ЕПИММИ). Защо е необходима такава процедура при условие, че има предвидена Европейска заповед за плащане, при която няма ограничение на размера на претендираната сума. Когато спорът е за суми под 2000 евро, този инструмент има повече предимства, защото страртиралата процедура не може да бъде спряна при възражение на търговеца, а ще приключи със задължително съдебно решение по спора. С други думи, евентуално възражение на търговеца за разлика от Европейската заповед за плащане, не спира процедурата.

Процедурата е улеснена и не се налага използването на адвокат, което би я оскъпило. Тя се основава на използването на стандартизирани формуляри – исков формуляр, формуляр за отговор и др.
За разлика от процедурата за Европейска заповед за плащане, исковете чрез ЕПИММИ трябва да бъдат придружени от всички подкрепящи доказателства и от превод на иска и неговите приложения на съответния език. Това е необходимо, тъй като евентуално възражение на търговеца няма да има юридическа стойност, ако са налице приложени доказателства.

За да бъде гарантирано, че ЕПИММИ е възможно най-бърза и икономична, Регламентът въвежда съкратени срокове, в които трябва да се извършват различните процесуални действия – за изпращане на получения формуляр на ответника от съда, за отговор на ответника, за извършване на проверка, за издаване на решението и т.н. След приключване на производството, потребителят получава съдебно решение, което подлежи на изпълнение в целия Европейски съюз. Това е от особена полза за потребителя, защото ако използва общия съдебен ред на съответната държава, в която живее, изпълнението на решението в друга държава е много трудно и свързано с много формалности. При европейската процедура съдът издава, отново използвайки стандартен формуляр, удостоверение за решение и потребителят може да обърне към съдебен изпълнител от държавата-членка, в която некоректният търговец не се съобразява със съдебното решение доброволно.