fbpx Защита на здравето и безопасността на служителите във фирмата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защита на здравето и безопасността на служителите във фирмата

Защита на здравето и безопасността на служителите във фирмата

Правото на работещите на здравословни и безопасни условия на труд е записано не само в Конституцията на България, но и в Кодекса на труда (КТ), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), както и в други подзаконови актове.
Според националното законодателство осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е задължение на работодателя.
Практиката показва, че предприемачите, които имат положително отношение към осигуряването на здраве и безопасност при работа, обслужват по най-добър начин собствените си интереси (както и тези на наетите лица).
Предотвратяването на загуби от неблагоприятни условия на труд, производствени инциденти, трудови злополуки и заболявания увеличава дохода на фирмата и допринася за добрата и пазарна позиция, в т.ч. и извън страната.
Осигуряването на безопасност и хигиена на труд на ниво предприятие е възможно само ако това е част от фирмената политика и мениджмънта и ако работодателите изпълняват ефективно законовите си задължения.
Предприемачът трябва да съобрази здравословните и безопасните условия на труд (ЗБУТ) със спецификата на провежданата дейност, с техническото и технологичното й осъществяване. Прилагането на ЗБУТ е непрекъсната дейност, тя обхваща всички етапи на производствения процес - проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация, въвеждане в експлоатация, а след това и поддържане, ремонт и извеждане от действие на съответната машина, съоръжение и др.
Ако започвате бизнес
Юридическите и физическите лица, които откриват предприятие или променят дейността и технологиите, са длъжни в 30-дневен срок от началната дата на събитието да известят за това в съответната дирекция "Областна инспекция по труда". Те трябва да декларират местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки.
Наемане на нов служител
Преди да постъпи на работа служителят трябва да получи екземпляр от двустранно подписания трудов договор и от всяко допълнително споразумение, с което се изменят длъжността или срокът на договора. Той трябва да има и копие от завереното от териториалното поделение на НОИ уведомление. Подробностите можете да видите в чл. 61, 62 и 63 от Кодекса на труда (КТ) и в Наредба № 5 "За съдържанието и реда за изпращане на уведомлението" по чл. 62, ал. 4 от КТ, обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2003 г.
Контрол
Контролните органи са тези, които безплатно дават технически съвети и сведения на предприемачите. Според КТ работодателите трябва да им съдействат, когато съответният контролен орган изпълнява задълженията си. Предприемачите, които създават пречки, се глобяват, като размерът на санкцията е от 1000 до 5000 лв.
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) е държавен контролен орган за извършване на цялостен и специализиран контрол чрез своите 28 дирекции "Областна инспекция по труда" по спазване на трудовото законодателство и на това в областта на заетостта и безработицата. Контролът по регистрацията на трудовите договори е възложен също на ИА "ГИТ".
Здравословни и безопасни условия на труд
За да се осигурят ЗБУТ, трябва да се доставя оборудване, което да не застрашава здравето и безопасността на работещите. То трябва да е съобразено с възможностите за адаптиране към служителите. Работните места и оборудването трябва да се поддържат в изправно и безопасно състояние; да бъде направена първоначална оценка на рисковете в предприятието и да се предприемат мерки за отстраняването/намаляването им, като се извършват и оценки на рисковете при работа.
ЗБУТ означава да има изработени за тях правила, които да се прилагат и с които да са запознати работещите; да се създаде организация за инструктажи и обучение на всички наети хора за безопасни методи за работа; да не се допуска извършване на работи от неквалифицирани и неправоспособни лица; да се назначи или определи длъжностно лице или да се наеме юридическо или физическо такова за подпомагане дейността по защита и профилактика на рисковете при работа.
Добре е да давате информация на служителите си, както и да провеждате консултации с представителите им за рисковете и защитните мерки. Ако насърчавате и подкрепяте участието на хората си за подобряване на условията на труд, това ще се превърне във важен ресурс за вас!
В случай на сериозна и непосредствена опасност за работещите трябва да се спре работата, както и да се ограничи броят на екипа, когато оборудването създава специфични рискове за здравето и безопасността.
Средствата за колективна защита би трябвало да бъдат приоритет, а личните предпазни средства да се осигурят и ползват само тогава, когато рисковете не могат да бъдат отстранени по никакъв друг начин. Те трябва да осигуряват реална защита срещу опасностите, да се поддържат в изправност и да не са вредни за здравето. Когато се извършват работи на една обща работна площадка, е добре действията да се координират с други работодатели; да се предвидят улеснения за служителите при нужда от специална закрила (бременни, майки, непълнолетни, трудоустроени и др.). Законът забранява наемането на лица от 16 до 18 г. при тежки, вредни и опасни условия на
работа и регламентира осигуряването на установени режими на труд и почивка.
При трудова злополука, след уточняване на причините, трябва да бъдат взети мерки за отстраняването им.

 


При необходимост работодателят може да предприема и други мерки, като:
да налага дисциплинарни наказания, според закона, при неспазване на техническите и технологичните правила за работа и на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
да се отстранява временно от работа служител, който се явява на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, или по време на работа употребява алкохол или друго силно упойващо
средство.
Здравословните и безопасни условия на труд са реална и постижима цел, която освен изпълнение на законовите задължения е и инвестиция с дълготраен ефект.

 

Facebook коментари