fbpx България през 2022 г. - накъде? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

България през 2022 г. - накъде?

Ревизираните през есента данни за БВП отчетоха промяна в структурата на икономическия растеж за 2021 г. Общото реално нарастване на БВП е завишено на 4% за годината.
През 2022 г. икономическият растеж се очаква да се ускори до 4,6%, най-вече в резултат на по-осезаемо увеличение на инвестициите, както и умерено увеличение на потреблението.

По-високата прогнозирана инфлация през 2022 г., в сравнение с есенната прогноза, ограничава до известна степен нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата, при равни други условия. По-умереният темп на нарастване на потреблението оказва влияние и върху общия икономически растеж за 2022 г.

Основни фактори за формиране на инфлацията са шоковете от страната на предлагането в резултат на нарушаване на веригите на снабдяване, съчетано със затегнат пазар на труда и последвалото ускорено поскъпване на суровините и енергоносителите на световните пазари. По линия на производствените разходи,
това сравнително бързо се прехвърли върху крайните цени на потребителите на транспортни горива и хранителни продукти, но също така имаше и косвен ефект за поскъпване на транспортните услуги, общественото хранене и др.

Банковата система остава стабилна, с висока степен на капитализация и ликвидно покритие, и с много добри показатели за приходите и печалбите от началото на годината. Депозитите продължават да изпреварват осезаемо кредитите, макар и с по-умерено темпо спрямо миналата година след завръщане на апетита за кредит. Печалбата след данъци за системата като цяло към 31.10.2021 г. е 1,2 млрд. лв. (при 796 млн. лв. за десетте месеца на 2020 г.). 

Към края на текущата година се очаква нарастването на паричното предлагане да се ускори до около 13,3%, при 10,9% в края на 2020 г. В периода 2022–2024 г. темпът на растеж на паричното предлагане се очаква да започне плавно да се забавя, като в края на 2022 г. да бъде около 12,8%, а в края на прогнозния период или 2024 г. – 11,9%.

Депозитите към октомври 2021 г. възлизат на 114 млрд. лв.

През пъврото полугодие на 2021 г. бе отчетено бързо икономическо възстановяване и възходяща динамика на краткосрочните показатели. Реалният БВП нарастна с 3,4% спрямо същия период на предходната година
(сезонно неизгладени данни). Основни двигатели на растежа са вътрешното търсене с превес на частното потребеление над правителственото, докато нетният износ е с отрицателен принос.

До края на годината и през следващата 2022 г. се очаква вътрешното търсене и инвестициите да бъдат основните двигатели на растежа. Наблюдаваното глобално забавяне през последното тримесечие, разпространението на новите щамове на коронавируса и влошаването на пандемичната обстановка засилват очакванията за подобна тенденция на забавяне на растежа и през 2022 г.

Това се основава и на отчитане на изчерпването на положителния базов ефект от възстановяването след първоначалния шок на кризата.
При постепенно преминаване към редуциране на фискалните стимули с последваща фискална консолидация може да се очаква растежът на БВП за ЕС като цяло да продължи да се забавя врамките на средносрочния хоризонт и да доближи дългосрочните си стойности.

Според актуализираната есенна прогноза на Министерството на финансите, растежът на БВП за тази година се очаква на ниво от 4,0%, а през следващата 2022 г. да достигне 4,6%. За 2023 и 2024 г. се прогнозира забавяне до съответно 3,7% и 3,4%. Водещо остава потребелението на домакинствата, засилвано от намалението на безработицата, растежа на доходите и кредитите.