fbpx COVID-19 и форсмажор по смисъла на Търговския закон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
не

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

COVID-19 и форсмажор по смисъла на Търговския закон

Точно един месец след въведеното извънредно положение, първоначалният стрес от създалата се ситуация и непосредствен житейски страх от самата зараза отстъпи пред основателните притеснения за последиците, които противоепидемичните мерки ще имат върху икономиката и търговския оборот в краткосрочен и дългосрочен план.

Правото оценява извънредния характер на подобни ситуации и разполага с отдавна установени механизми, които позволяват на страните по една сделка да се отклонят от изпълнението на поетите задължения в условията на непреодолима сила.

Уредбата на института предвижда редица правила и изисквания, като прилагането му не е безусловно. Обръщаме внимание, че уредбата е приложима, а предоставената от нея защита гарантирана, дори в конкретния договор да не фигурира изрична клауза за force majeure.

Въпреки това, включените в договорите клаузи за непреодолима сила не са без значение и следва да бъдат анализирани. Всеки конкретен договор следва да бъде анализиран и от гледна точна на приложимото право, доколкото последиците от непреодолимата сила може да са различни според различните национални законодателства. Например, в английското право няма законова гарантирана възможност за позоваване на непреодолима сила.

Най-общо непреодолимата сила (force majeure) е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Предпоставки за прилагане на правилата за force majeure

Прилагането на правилата за непреодолима сила не настъпва автоматично по силата на закона. За да може страна по договора да се позове на непреодолима сила, освен наличието на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер е необходимо:

- Договорът да е сключен преди възникване на непредвиденото или непредотвратимо събитие, което прави изпълнението невъзможно. В условията на пандемията от COVID-19, в най-честата хипотеза непреодолима сила ще настъпи при налагането на ограничителни мерки от държавни органи, които препятстват страната да изпълни договорните си задължения.

- Изпълнението е станало обективно невъзможно, като тази обективна невъзможност е причинена от непреодолимата сила. Т.е. необходима е причинна връзка между непреодолимата сила и неизпълнението. Съдебната практика приема, че при доказване на непреодолима сила, трябва да се установи по безспорен начин, че субектът е направил всичко възможно, но последиците от force majeure не могат да бъдат преодолени, въпреки положените усилия.

- Страната, която се позовава на непреодолимата сила не следва да е изпаднала в забава към момента на настъпване на извънредното събитие. Законът признава възможността за позоваване на непреодолима сила само на изправната страна.

- В случай, че страните са постигнали нова договореност поради внезапно, непредвидено обстоятелство, непреодолимо препятстващо точното изпълнение на поетите с договора задължения, длъжникът не може да се позовава отново на същото обстоятелство.

- Уведомяване на насрещната страна. Законът предвижда, че страната, която се позовава на непреодолима сила следва писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. Предвидено е това уведомяване да стане в подходящ срок.

Последици от позоваването на непреодолима сила

- Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

- Страната, която своевременно се е позовала на непреодолима сила, не търпи неблагоприятни последици от неизпълнението си, докато трае непреодолимата сила, като заплащане на обезщетения за вреди и неустойки по договора. По този начин, обаче не отпада задължението за изпълнение договорните задължения, след края на извънредните обстоятелства.

- В случай, че непреодолимата сила продължи значителен период от време, кредиторът има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът. Тази възможност не е безусловна и касае случаите, при които непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението.

- В случай на прекратяване на договора, разходи направени във връзка с договора, остават в тежест на страната, която ги е направила. Това е така, тъй като принципното положение е, че договорът се прекратява занапред.

- Като правило, липсата на парични средства не може да попадне под обхвата на непреодолимата сила. Длъжниците по парични задължения не разполагат с възможност да се позоват на форсмажор и да откажат плащане.

Препоръки

С оглед на изложеното, препоръчваме всеки търговец задължително да предприеме следните мерки, касаещи висящите договорни отношения:

- Да се следят въвежданите в България ограничителни мерки;

- Да се направи анализ на висящите договори, с цел да се изготви оценка на влиянието, което мерките ще окажат върху изпълнение на задълженията по тях;

- Да се анализират включените в договорите клаузи за непреодолима сила;

- В случай, че се предвижда неизпълнение да възникне, вследствие извънредното положение, да бъдат писмено уведомени партньорите в съответствие с изискванията на закона;

- Да се снабди със сертификат за форсмажор от Българската търговско-промишлена палата. Такъв сертификат улеснява доказването на възникналия форсмажор, а в някои случаи се изисква и от приложимото законодателство  или уговореното между страните. Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

- Консултация с опитен юрист за всеки конкретен казус.

Стопанска непоносимост

Продължителността на извънредната ситуация, създадена от пандемията COVID-19, може с натрупване да причини икономически проблеми, които да засегнат приходите от търговската дейност и да направят разходите непоносими, т.е. свръхголеми, каквито не са били към момента на сключване на съответния договор.

В този случай, за страните е налице възможността да се позоват на т. нар. стопанска непоносимост. Този институт е различен от непреодолимата сила и предпоставките и последиците са различни.
Тук важното е да се знае, че ако страните не постигнат договореност, съдът е органът, който може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. За разлика от непреодолимата сила, стопанската непоносимост е основание за постигане на изменение или прекратяване на облигационната връзка , тогава, когато липсва съгласие на страните за това, а обективната икономическа ситуация при продължаването й според първоначалните условия създава предпоставки за възникване на изключителна несправедливост в отношенията между страните.

Горното означава, че изменението или прекратяването на договора поради стопанската непоносимост се осъществява единствено по съдебен ред. Стопанска непоносимост може да бъде приложена и от арбитраж, в случай че страните са уговорили валидна арбитражна клауза.

Подобно на вече обсъдените ограничения при непреодолима сила и при стопанската непоносимост длъжникът не може да се позовава на нея, след като е изтекъл срокът за изпълнение на договора или длъжникът вече е изпаднал в забава.

Безспорно стопанската непоносимост е една нелоша възможност за страните да ограничат неблагоприятните икономически последици на кризата, особено, ако липсва съгласие за предоговаряне на условията по договора, но в същото време има своите недостатъци. Фактът, че се упражнява само по съдебен ред означава, че процедурата е свързана с разходи и време, които може да не са приемливи за страната. Към днешна дата сроковете по подобни производства са спрени и е трудно да се прогнозира за какъв срок би могло да се развие подобно производство.

Нещо повече, изменението или прекратяването на договора от съдебен орган (бил той държавен или арбитраж) би имало действие занапред, което предвид сравнително бавната процедура поставя въпроса за ефективността на тази законова възможност. Разбира се, при изчерпване на всички други възможности, стопанската непоносимост е единственият път за ограничаване на вредите от силно влошената икономическа обстановка.

Нашите клиенти вече се обърнаха към нас за изготвянето на съответните уведомления и всеки случай е различен и индивидуален. Екипът на АДД „Мургова и партньори“ е на разположение за допълнителни разяснения и консултации по повдигнатите в настоящата статия въпроси, както и за всякакво съдействие, необходимо на страните по договори, които искат да урегулират отношенията с партньорите си в условията на настоящото извънредно положение.

Днес, когато е нашият професионален празник вярваме, че Правото е изкуство на доброто и справедливостта! Честит празник на всички колеги юристи ! Честит ден на Конституцията!

------------------

Екипът на сп. твоят БИЗНЕС поздравява всички български юристи по случай деня на Конституцията и днешния професионалния празник. Специални поздравления отправяме към Адвокатско дружество „Мургова и партньори“, чиито експертни познания и екип високо ценим и силно препоръчваме. И какво по-голямо признание за техния  професионализъм и качества от класирането на кантората, за поредна година, на челните места в престижната международна класация Legal 500, с чието ново издание може да се запознаете на https://www.legal500.com/

Водени от управляващия съдружник адв. Петя Мургова, „Мургова и партньори“ са отличени в 4 сфери на юридическите услуги: Търговско право, Корпоративно право и сливания и придобивания, Недвижими имоти и строително право, Процесуално представителство и Здравеопазване, като адв. Мургова е изтъкната като един от водещите специалисти в България.

Пожелаваме здраве и бъдещи успехи на екипа на кантората, благодарение на която в нашите издания можете да се запознаете с материали и анализи по най-актуалните правни въпроси в страната.