fbpx Ефективност на обученията в екипа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ефективност на обученията в екипа

Ефективност на обученията в екипа

Управлението на екипа изисква не само формиране на структура (композиция) и изследване на неговите вътрешни процеси (разпределение на отговорностите, отчетност, взаимодействие между членовете, последователност на дейностите, идентифициране на проблемите и др.), но и постигане на позитивна промяна чрез обучение.

Ефективността на всеки екип преминава през поставяне на ясни цели, ангажираност на всички нива по отношение на целите, възможност за личностно израстване, делегиране на отговорности, както и отчитане на резултатите от дейността.

Когато става дума за промяна, много често в литературата се визира обучението на екипа като “двигател” за тази промяна. Обучението дава възможност за повишаване на компетентността, квалификацията, личностното израстване, самочувствието на членовете на екипа. В същото време този процес трябва да бъде непрекъснат, системен, а не кампаниен.

В планирането на целите на организацията, освен търсене на най-удачна управленска структура, стил на ръководство и техники за контрол, предварително се уточняват и психологическите параметри, които мотивират служителите. Това е т.н. “комплекс от интегрирани управленски действия”, който включва освен семинари, тренинги и модерната техника “тиймбилдинг”.

Тиймбилдингът е управленска техника, която провокира членовете на екипа към подобряване на дейността на сътрудничеството между отделите, повишаване нивото на комуникация, доизясняване на екипните роли, въвличане в поставените цели. Ефективността му е доказана при предварителен анализ на процесите в екипа, както и при последваща диагностика и препоръки за подобряване на функционирането в организацията. Не без значение е в кой етап от функционирането на групата е приложена техниката.

Според една от известните теоретични характеристики за жизнения цикъл на групата, респ. екипа, етапите са:
1) начало;
2) конфликти и конфронтация;
3) групово сцепление и продуктивност;
4) прекратяване на груповите взаимоотношения при разформироване, разпадане.

Важно значение има изясняване на целите на тиймбилдинга и структурирането му към конкретната организация, така че да мотивира, да овладява проблемните области в екипа и да повишава чувството за цялост, за идентификация към екипната общност. Освен посочените предимства, методът е добро средство за корекция на поведението на екипа и критерий за култура.

В процеса на провеждането му се създават условия, не само за релаксиране, но и за учене на умения, за осъзнаване на личното участие, за ефективно вземане на решения. Както се казва в “10-те златни правила за работа в екип” на Т. Христова и др. “тиймбилдинг не е просто мероприятие сред природата, на което отивате да се забавлявате,
а трябва да знаете защо го правите и какво очаквате от него”.

Добра практика е редуването на тиймбилдинг с други форми на обучение семинари, тренинги или тяхното съчетаване. Тренирането на умения комбинира възпитаващ и самовъзпитаващ ефект. Насочено е към психологическо развитие/саморазвитие и формиране на личността. Използват се елементи от два основни метода - сензитивен и поведенчески тренинги.

Целта им е насочена към индивидуално стабилизиране на личността, повишаване на постиженията в общността и към по-добро вникване в собствените мотиви, страхове, желания и интереси. Участниците могат да научат повече за себе си и как тяхното поведение влияе върху останалите членове на екипа.