fbpx Издигане на отбора - от teambuilding към teamelevation | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Издигане на отбора - от teambuilding към teamelevation

Новите предизвикателства изискват нови инструменти за работа почти във всички сфери и всяка част от дейността на фирмата. Те не са по-добри или по-лоши от останалите, а просто адекватни на нуждите на времето. В контекста на модерната бизнес среда едни от най-силните промени са в управлението на хората? Банална истина е, че човешкият ресурс е най-важният за всяка компания. Eфективното и конкурентно съществуване на организациите е възможно единствено, ако се променят моделите на ръководене, възприемането на значимостта на отдела по „Човешки ресурси“.

Тийм елевейшън (TEGCC – Team Elevation Through Group Creativity and Communication) се появява естествено като отклик към променящите се потребности в служителите и заявява претенцията си да се превърне в изключително мощен инструмент за дългосрочно разрешаване на казуси, стоящи пред мениджърите днес. Когато говорим за явления като глобализация, променящи се пазари, бизнес среда и т.н. трябва да помним, че в основата на тези процеси стоят именно потребностите. Те обаче се променят и са свързани с преориентация на житейските нагласи, разширяване на възгледите и стремежите на хората или с други думи – промяна на съзнанието.

Издигане на екип чрез групова креативност и комуникация (ИЕГКК)?

Това е процес, в който екип от хора създават колективно произведение на изкуството. Ключовият момент е разкритие и изява на творческите способности у всеки, в подходяща среда и подкрепа. Една от целите разбира се, е обединение на група от хора. В основата на груповото издигане стои обща креативност, а главният инструмент за развитието й е изкуството.

Защо използваме днес изкуство, при условие, че са познати и изпробвани толкова различни подходи – от екстремни спортове и фирмени банкети до психологически тренинги, игри и др. Всички гениални решения са прости. Днес изкуството излиза на сцената по няколко главни причини:

- То е израз на естествения човешки стремеж към красота, а красотата и творчеството свалят преградите по-бързо от всичко друго. Човек неусетно разчупва личното си пространство и се отваря за общуване и сътрудничество.

- Изкуството е връзка с по-дълбоката същност на човек. Именно на това сме свидетели днес – хората имат нужда да изживеят връзка на по-дълбоко ниво – това е душата, нашите по-високи стремежи и желания.

- Великото изкуство принадлежи на света и на всички хора. Когато контактуваме с него си припомняме нашите прилики, творческите ни постижения, духовния ни идеализъм и допирните ни точки. Това е истинският фундамент върху, който може да стъпи обединението и издигането на една група.

Практична многоизмерност – пригответе се за революция!

Можем да си представим екипното издигане като център или пресечна точка на няколко главни оси, в които компаниите търсят решения. Ситуациите, в които ИЕГКК е верен помощник на мениджъра човешки ресурси (ЧР), са много:

- Издигане нивото на комуникация и работа във вече установени, формирани колективи;

- Сплотяване на новоизграждащи се екипи;

- Интеграцията на приети нови кадри приобщаването им към фирмената култура;

- Преодоляване на негативни нагласи в екипа при мащабни реорганизации – напр. смяна на ръководството, вътрешно-фирмени преструктурирания, сливания и др.;

- Преодоляване на негативни ситуации и съпротиви в екипите, свързани с ефекта на неформалното лидерство.

Отвъд обучението – липсващата половина

Ефективната работа на всеки отделен служител и екипа като цяло зависи от два типа качества. От една страна са знания и умения, които наричаме техническа експертиза и са тясно свързани със спецификата на конкретната длъжност – напр. финансови, счетоводни, програмни, аналитични, езикови и т.н. Много от компаниите разполагат със собствени обучителни отдели за изброените компетенции и наистина се справят добре. Това е факт. Но много мениджъри днес неохотно признават, че една цяла категория качества липсват и че не знаят как да ги култивират.

От другата страна са индивидуални умения, намиращи се в пряка връзка с множествените интелигентности на човек. На върха в тази йерархия се намират качества, често наричани метакогнитивни, именно заради неуловимата им от интелекта природа - креативност, въображение, абстрактно мислене и интуиция. Креативността е желано от множество работодатели качество, което „идеалните служители“ притежават. Търси се креативност в отговор на променящата се среда и новите технологични инструменти, които определяме като иновативни и креативни. Нейното разкриване е процес, различаващ се от интелектуалното обучение. Нужна е подходяща атмосфера, емоционален заряд, чувството за общност, съпричастност и висока цел. Груповото творчество стимулира креативността по-силно от всичко друго, особено в обстановка на приемане и радост. По тази причина тийм елевейшън-ът има и обучителен аспект, като спомага за култивирането на вече споменатите способности.