fbpx Изисквания при отваряне на аптека | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изисквания при отваряне на аптека

Сп. "твоят БИЗНЕС" представя на своите читатели тези изисквания, цитирани от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Аптеки могат да се откриват в партерни, приземни или надсутеренни помещения

достъпни за посетителите, като изискването за местонахождението не се отнася за аптеките на лечебните заведения за болнична помощ.
Според закона не могат да се откриват обекти в жилищни сгради без съгласие на собствениците им, ако това застрашава здравето и спокойствието на живеещите в тях.

При кандидатстване за получаване на лиценз за търговия на
дребно и съхраняване на лекарствa, съдържащи наркотични вещества, към заявлението се прилагат:

 • удостоверение, че срещу заявителя не е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
 • свидетелство за съдимост на заявителя - магистър-фармацевт, едноличен търговец или управителя, или изпълнителния директор на юридическото лице, както и на отговорното за извършване на дейностите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите лице;
 • съдебни удостоверения, че заявителят не е обявен в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;
 • удостоверения за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ;
 • документ, че заявителят няма публични задължения към държавата;
 • копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическото или юридическото лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност и копие от това разрешение;
 • правила за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрени от ръководителя на аптеката;
 • заповед за определяне на лицата, които в отсъствие на управителя на аптеката отговарят за касата, в която се съхраняват лекарствата, съдържащи наркотични вещества;
 • протокол, издаден от инспектора по наркотичните вещества към районния център по здравеопазване в областта, на чиято територия се намират помещенията на аптеката, удостоверяващ съответствието на фактическите условия с представената документация.


Висшият съвет по фармация (ВФС) към Министерство на здравеопазването е този орган, който прави предложения пред министъра на здравеопазването за откриване и закриване на аптеки, както и за отнемане на разрешения за аптеки. ВСФ е консултативен орган на министъра по въпросите на фармацията. В него влизат равен брой представители на здравното ведомство и на Изпълнителната агенция по лекарствата, на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София, на съсловната организация на фармацевтите и представител на Националната здравно-осигурителна каса.

За да получите разрешение за откриване на аптека от министъра на здравеопазването, е необходимо да попълните заявление по образец, към което се прилагат:

 • архитектурен проект с разположение на помещенията и документ, удостоверяващ правното основание за ползването им;
 • документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на
  чл. 68, ал. 6 и 7, чл. 69, ал. 7 и 8 и чл. 71, ал. 2 от закона; свидетелство за съдимост на магистър-фармацевта, съответно помощник-фармацевта, кандидатстващ за разрешение за откриване на аптека;
 • медицинско свидетелство за магистър-фармацевта, съответно помощник-фармацевта, кандидатстващ за разрешение за откриване на аптека;
 • разрешение за ползване на помещенията, издадено по реда на Закона за устройство на територията, а когато не се изисква такова разрешение - заключение от хигиенно-епидемиологична инспекция;
 • становище от регионалното ръководство на съсловната организация на фармацевтите, издадено не по-късно от един месец от поискването;
 • препис от съдебното решение и удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако е регистриран по Търговския закон.


За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
В срок от два месеца от подаване на документите министърът на здравеопазването издава разрешение за откриване на аптеката
или отказва с мотивирано решение. Препис от това решение се дава на човека, подал заявлението, както и на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Когато се установят несъответствия с представената документация или пропуски в нея, Висшият съвет по фармация уведомява писмено кандидата и дава указания за отстраняването им.
Ако министърът на здравеопазването откаже да издаде разрешение за откриване на аптека, то това подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.


Публичен регистър на издадените
разрешения за откриване на аптека

Публичният регистър се води от Министерство на здравеопазването и съдържа:

 • номер и дата на разрешението;
 • трите имена, данни от личната карта, единен граждански номер и адрес на лицето, получило разрешение за откриване на аптеката; 4наименование и адрес на лечебното заведение или общинската фирма;
 • трите имена, данни от лична карта, единен граждански номер и адрес на ръководителя на аптеката;
 • адрес на аптеката;
 • дейностите, които ще се извършват в аптеката;
 • датата на прекратяване на разрешението и заличаване от регистъра, и основание за това
 • забележки по вписани обстоятелства.

Министърът на здравеопазването определя условията и реда за начина на използване на данните от регистъра.