fbpx Плюсове и минуси при ново строителство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Плюсове и минуси при ново строителство

В специализираните публикации за недвижими имоти под "ново строителство" се има предвид незавършено строителство. Какво значи това? Според нормативните разпоредби една постройка е завършена, когато има Акт № 15 и Разрешение за ползване. Но пазарът наложи да се сключват договори и преди това на различна предварителна фаза. Законодателно е определено, че съществува правен обект, който може да бъде предмет на правото на собственост и други вещни права след завършване на грубия строеж (кота "било").
Плюсове
Защо има търсене за покупка на имоти
"на зелено", т.е. преди завършване на грубия строеж? В основата е завишеното търсене на новопостроени жилищни, търговски или офис-площи, при което почти не се намира предлагане за обекти в нови напълно завършени сгради. От друга страна, договарянето преди завършването на имота може да се използва като защитен механизъм срещу покачване на цената му в резултат на поскъпване на строителните материали, инфлацията или завишеното платежоспособно търсене. А защо не и в резултат на присъединяването ни към европейската общност?
Не е за подценяване и фактът, че при незавършеното строителство обикновено се договаря разсрочено плащане, а довършителните работи са по желание на купувача. Заедно с това много банки, особено ако с тях няма постигната договореност от строителя, отказват отпускане на кредит преди достигната определена степен на завършеност на сградата. Качественото ново строителство е изключително привлекателно и с повишените си стандарти (например за топлоизолация), наред с подобрения си архитектурен облик. На купувача е спестено и инвестирането в основен ремонт на обекта (за нова дограма и настилки например), за подновяване на ВиК, смяна на радиатори и др., както и за поправка на общи части в етажната собственост (покрив, асансьор и др.). Довършителните работи, освен че могат да бъдат направени допълнително, когато се намерят средства, дават изключителната възможност всеки да прояви своя вкус и предпочитания.

Защо има предлагане на незавършени обекти?

Основната причина е, че строителите и инвеститорите си осигуряват свежи пари чрез това косвено кредитиране от страна на купувачите. Това им дава възможност да влагат собствения си и заемен капитал предимно в закупуване на терени за следващи строежи.
От друга страна, тази предварителна продажба почти изключва вероятността да се търсят купувачи и да се чака възстановяването на инвестицията след построяване на сградата.
И нека не го крием - често строителят диктува условията при договарянето и е готов да изчака следващия купувач, който ще приеме едностранно предложения договор, дори да е в негова вреда.
Минуси
От гледна точка на купувачите безспорно това е завишеният риск, който се обуславя от необходимия период за завършване на строителството, а оттам - до висящо положение дали ще се изпълнят поетите от продавача задължения. От друга страна, сериозен риск има поради сключването на предварителни договори, при които прехвърлянето на собствеността става в значително по-късен момент.
И реално купувачът няма никакви юридически права върху обекта. Дори при желание от страна на строителната фирма, недопустимо е да се сключи валиден договор в нотариална форма за продажба на обект, който не е завършен най-малко до фаза груб строеж. По тази причина на купувачите се предлага предварителен договор и за разлика от изготвянето на нотариален акт, често в него не се посочват и анализират необходимите документи, доказващи правата на продавача. Последният трябва или да е собственик на терена, или да има учредено право на строеж (суперфиция) върху него. Задължителна е проверката за вписани ипотеки или искови молби, касаещи недвижимия имот, върху който се строи. Необходимо е също така да има одобрен архитектурен проект, виза за строеж, разрешение за строеж, сключени договори с доставчици на електроенергия и водоснабдяване.
Следващият въпрос касае "благонадеждността" на инвеститора или строителя. Дори да направите проверка за актуално състояние на фирмата му, има риск фирмата да е прекратена или да е в производство по несъстоятелност преди да ви предаде имота. В най-лошия случай - теренът или правото на строеж впоследствие да бъдат ипотекирани или обектът, който вече смятате за ваш, да бъде продаден на трето лице. Срещу тези рискове предварителният договор не ви пази. А вече преживяхме първия бум на ново строителство и много пари потънаха в града на непостроените мечти. Така че може да имате да вземате (дадените пари по предварителния договор), но не е сигурно, че ще има какво да получите.
Не трябва да се остава с впечатление, че няма рискове и за продавача. Ако е добросъвестен, а до доказване на противното няма основание да не смятаме за такива всички строителни предприемачи, той поема също своите ангажименти. Основното е да построи сградата с определеното качество и в договорения срок. Заедно с това той "пази" имота за вас. Дори да нямате в момента парите за покупка, вие получавате правото да го придобиете, при това по предварително определената цена. Да не забравяме, че цените на строителните материали търпят промени в периода на строителството под влияние на различни фактори (курса на чуждите валути, цените на горивата и др.). Вече има и продавачи, които са пострадали от неизпълнение на купувачите. Това може да стане при неплащане на част от цената, оставаща след прехвърляне на обекта в състояние "груб строеж" по нотариален ред. Има и случаи на неоснователен отказ на купувачи да подписват необходимите документи за оформяне на протоколите и актовете по узаконяване на сградата. Това може да постави под въпрос спазването на крайните срокове за предаването є на собствениците.
Важни моменти при договаряне на ново строителство
Много често непълноти или неясноти в предварителния договор могат да създадат сериозни конфликти между страните. За избягването им е препоръчително да се определи още при договарянето:

  • цената включва ли ДДС и по каква продажна цена ще се изповяда нотариалната сделка? Обикновено едва при подготовката на нотариалния акт купувачът разбира, че за да се впише в него действителната продажна цена, трябва да плати още 20% ДДС;
  • дължи ли се отделно заплащане за продажбата на прилежащите части от терена, съответно от правото на строеж, както и за строително-монтажните работи и влаганите материали;
  • възможни ли са промени в цената или в сроковете и какво се разбира под "форсмажор"?


Добре би било, ако в предварителния договор се конкретизират сроковете - както междинни за строителните работи, така и тези за сключване на нотариална сделка, за прехвърляне на идеални части от собствеността или от правото на строеж, за въвод във владение. Желателно е като превантивна мярка да се предвиди неустойка в случай на неизпълнение на задълженията на страните. Санкция трябва да има и при положение, че някое от декларираните от продавача обстоятелства се окаже невярно - например ако за имота има реституционни претенции или съдебни спорове, или ако върху него има права на трети лица (на ползване, на ипотека, други сключени предварителни договори).
Категорично вярваме, че новото строителство има бъдеще
въпреки рисковете, които крие за двете страни. Строителните предприемачи, по-големите от които имат обособени отдели за продажби, може би ще постигнат по-добра ефективност, ако предоставят работата с купувачите на една или повече брокерски фирми. Рисковете могат да бъдат чувствително намалени за купувачите, ако се ползват услугите на посреднически агенции за недвижими имоти, които имат в екипа си професионални консултанти - юристи, архитекти и др. Избор на всеки купувач е дали да плати комисионна, или да закупи имот пряко от строителя.
Вярваме също така, че пазарът ще изхвърли недобросъвестните участници, а интересът на останалите е това да стане по-рано.