fbpx За кредитите, лихвите и възможностите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Петър Славов, Изп. директор и Председател на УС на ПроКредит Банк (България)

За кредитите, лихвите и възможностите

Безспорно днес проблем за голяма част от фирмите е оцеляването им. Свитите пазари и намалената реализация на продукцията изправят пред изключително трудни решения мениджърите. Един от сериозните проблеми е и обслужването на банковите кредити. За рискът на банките и фирмите, за лихвите и един конкретен вид кредин оптимизиращ работата на дадена фирма, разговаряхме с Петър Славов, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България)

Г-н Славов, като банка на малкия и среден бизнес, какви са наблюденията ви върху икономическата ситуация и състоянието на фирмите?
- Икономическата ситуация за фирмите продължава да е тежка. Вътрешното потребление остава свито, междуфирмената задлъжнялост е на високи нива, безработицата, въпреки традиционното си намаление заради сезона, е висока, нарастват цените на енергийните източници. В резултат на това, при основната част от фирмите се наблюдава спад в оборота, както и свързания с това процес на оптимизация на разходите.

Ще издържи ли българската банкова система на натиска на лошите кредити?
- Българската банкова система е стабилна и добре капитализирана. Въпреки продължаващата тенденция на нарастване на разходите за обезценка и специфични провизии за кредитен риск, основна част от банките реализират печалба. Към края на май 2010 г. печалбата на банковата система спадна до 271 млн. лева, като към края на май 2009 г. е била 402 млн. лева.

Какъв е рискът на банките, когато отпускат кредит? На практика те имат ипотекирани клиентски имоти и ако се наложи ще ги вземат. След това ги обявяват за продажба, която реализират с по-ниска стойност, а клиентът продължава да изплаща разликата? Така банката никога не рискува – тя винаги печели...
- В своята кредитна дейност банките се стремят към изграждане на дългосрочни бизнес отношения със своите клиенти. В тази връзка реализацията на обезпечение по кредит е краен вариант, когато всички други възможности са изчерпани. Всяка банка предпочита да предложи различни варианти за преструктуриране на задълженията на своите клиенти, ако има възможност да се спаси финансирания бизнес, отколкото да изземе обезпечението.

Не смятате ли, че повишените лихви увеличават риска за несъбираеми кредити?
- Лихвите по кредитите се формират от два основни компонента – цена на ресурса и премия за риска. Следствие на повишените стойности на тези компоненти се повишава и цената на финансирането. При всички случаи повишаването на лихвата води до повишаване на размера на плащанията по кредита, което трябва да се обсъди с кредитополучателя, и ако е нужно да се промени начина на обслужване на задължението.

Има ли шансове за намаляване на лихвените проценти по кредитите и в какъв размер? Смятате ли, че това би довело до увеличаване на събираемостта?
- Спадът на лихвените нива ще доведе до намаляване на периодичните плащания на фирмите по задължението, което съответно означава подобряване на ликвидноста им. Намаляването на лихвените нива е възможно при наличие на спад в рисковата премия или стойността на ресурса. В краткосрочен план рисковата премия най–вероятно ще се запази, като стойността на ресурса е възможно да намалее, особено след затихването на депозитната война между банките.

Считате ли, че при евентуално намаление на лихвените проценти, клиентите биха проявили по-сериозен интерес към търсене на кредити?
- За да се изяви интерес към кредитиране е необходимо на първо място фирмата да прецени, че целта, за която ще се ползва финансирането, ще донесе добавена стойност или приходите ще надвишават плащанията по финансирането. При намаляване на лихвените проценти, тази добавена стойност ще нарасне, което би стимулирало търсенето. От друга страна малките и средни фирми в момента са много предпазливи в решенията си за външно финансиране, поради несигурността кога ще започне подобряването на икономическата обстановка, което е пряко свързано с възможността на бизнеса да обслужва задължението си.

Стартирахте специфичен проект, свързан с кредитиране по линия на енергийната ефективност, насочен към бизнеса. В трудната икономическа ситуация фирмите могат ли да инвестират в енергийна ефективност?
- Проектите по линия на енергийната ефективност на първо място са социално значими. Гражданите добре знаят, че за да харчат по-малко ток хладилниците трябва да са от клас А, но като цяло фирмите не са достатъчно запознати с енергийната ефективност. Причините за подобно отношение са различни, но сред тях се откроява фактът, че разходите за енергия в България досега бяха по-ниски, отколкото в другите страни. С поскъпването на енергийните източници срокът на възвращаемост на инвестицията в подобни проекти ще става все по-кратък, което ги превръща в разумно решение.
Косвеният ефект от икономията на енергия е свързан с опазването на околната среда и намаляването на емисиите вредни газове. Освен това, мерките за подобряване на енергийната ефективност ще спомогнат страната ни да изпълни поетия ангажимент към ЕС за спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 ktoe до 2016 г.
Прекият резултат от инвестициите в енергийна ефективност е намаляването на оперативните разходи благодарение на осъществената в следствие на проекта икономия на енергия. Подмяната на производствена линия, например, може да намали себестойността на единица продукт, като по този начин увеличи конкурентната способност на дадената фирма. От намаляването на крайните цени, биха могли да се възползват всички потребители на тази стока. Това само по себе си е добър стимул за предприемането на такава инвестиция. От друга страна, нашите клиенти получават безвъзмездна помощ от 15 %, която е финансирана от ЕС.

Какъв тип проекти приемате за финансиране? Дайте конкретни примери.
- Обхватът на допустимите за финансиране проекти е много широк и включва рехабилитация или подмяна на съществуващо технологично оборудване с ново такова от по-висок енергиен клас; когенерация на електрическа и топлинна енергия; саниране на сгради, които се използват за целите на бизнеса (вкл. отоплителни, вентилационни и климатични системи, осветление); реконструкция или замяна на котелни агрегати; изграждане или реконструкция на инсталации за регенериране на топлина (т.н. утилизатори); системи за енергиен мениджмънт и др.
Например, имаме постъпило искане за подмяна на технологично оборудване, което освен до намаляване на енергия, ще доведе и до увеличение на производствения капацитет. Имаме искане и по проект за използване на геотермална енергия за отопление.

Какви шансове за кредит има една стартираща фирма, която би искала да кандидатства с такъв проект при вас?
- Целта на проекта е намаляване на съществуващото потребление на енергия на една фирма. В този смисъл една стартираща дейност не би могла да отговори на условията и съответно да се възползва от предлаганото по тази програма финансиране.

Какво значи енергиен одит, какво включва той? И колко би струвало, ако една фирма наеме външна одиторска компания, за да извърши одита?
- В широкия смисъл на понятието енергийният одит представлява количествена и качествена оценка на потреблението на енергия на една единица (било то сграда или промишлена система). Той съдържа информация за съществуващото състояние, определя необходимия разход на енергия и предлага мерки за оптимизацията на енергопотреблението. Това е много продължителен и трудоемък процес и неговата цена зависи от много фактори, сред които е мащабът на обследваната единица.
В нашия случай става въпрос за оценка на текущото състояние на един процес (например отоплението в една сграда) и на съобразността на предложените от клиента мерки за оптимизиране на енергопотреблението на този процес.

Защо една фирма да избере да кандидатства за кредитиране по проект за енергийна ефективност при банката, а не например по оперативни програми?
- Оперативните програми (ОП), които ще финансират такива дейности, ще стартират в края на тази година или в началото на следващата, т.е. в момента не са актуални. А нашият продукт е вече на пазара и ще е актуален до края на годината.
Срокът на одобрение на един проект по ОП е доста по-дълъг – от един до шест месеца. А ние гарантираме, че в срок до 30 работни дни от подаване на искане за кредит Енергийна ефективност за фирми ще дадем отговор на клиента.
Вярно е, че при ОП безвъзмездната помощ е до 60%, а по програмата за Енергийна ефективност е 15%, но финансирането на проектите по ОП първоначално трябва да бъде осигурено от самата фирма (било то чрез собствени или заемни средства). Ние финансираме 100% от стойността на инвестицията в началото и клиентът реализира проекта, а след това чака одобрението за получаване на безвъзмездната помощ.
Времето за реализиране на инвестицията при ОП е доста дълго – след одобряване на проекта се подписва договор, подготвят се тръжни процедури, одобряват се, изпълняват се, сключва се договор с подизпълнител и чак тогава се реализира самата инвестиция. По думи на наши клиенти и консултанти, с които работим, това отнема средно от 6 до 12 месеца. Ние отпускаме кредита до няколко дни след одобрението му и клиентът може веднага да закупи и внедри инвестицията, за която е кандидатствал.
Също така при кандидатстване по ОП наборът от документи, които трябва да се попълнят и представят, е доста голям и самата им подготовка отнема поне един месец. При нас процедурата е по-опростена и документацията е значително по-малко.
Одобрението на проекта и направените разходи и отпускането на безвъзмездната помощ по ОП минава през министерството, отговорно за изпълнението на програмата, което допълнително забавя процеса. Докато при кредитите Енергийна ефективност за фирми целият процес се ръководи от нашата банка.