Консултанти

16 Февруари 2008

Да получиш най-доброто без пари - има и такова “животно”

Тихомир Тошев, изпълнителен директор на “Крeдит център” Безплатен обяд няма, но въпреки това именно когато става въпрос за пари, кредитният посредник е абсолютно безплатен за клиента. Той му дава най-добрите съвети, спестява време и много нерви, и дори може да даде прогнози.
Изминалата година...
16 Февруари 2008

Лидерството и мениджмънтът днес

По време на индустриалната революция прилагането на принципите на мениджмънта е станало еднозначно с военния стил на “заповеди и контрол”. По тази причина нуждата от лидерство е главна тема на много автори и консултанти през последните две десетилетия. Съвременните организации често инвестират в...
16 Февруари 2008

Как да постигнем успех в преговорите Пречки за успешно общуване

В работната си среда ние общуваме с жестове и думи, като може да не осъзнаваме напълно как насрещната страна тълкува съдържанието им. Мълчанието ни, например, може да бъде възприето или като напрежение и послание за ангажираност, или тревожност, или като размисляне върху току-що получената...
16 Ноември 2007

Интелигентни системи за електронно обучение - настояще или бъдеще?

HiLab се занимава с тестване на ползваемост на уебсайтове, софтуер и системи за електронно обучение както и изследване на въздействието на рекламата Както повечето аспекти в живота ни и обучението включва все повече и повече участието на новите информационни технологии. Всеки съвременен...
16 Ноември 2007

Конструктивнияt конфликт може да е здравословен

Повечето ръководители смятат, че вземането на решение е единично събитие, осъществяващо се в определен момент от времето. На практика обаче това е процес, изобилстващ от властови игри, политики, лични нюанси и институционална история. Лидерите, които осъзнават това, взимат много по-добри решения от...
16 Ноември 2007

Природа, характеристики и поведение на предприемачите

Класическата икономическа теория предполага, че предприемачите са тези, които поемат риск. Въпреки това, изследванията върху предприемачеството посочват, че в действителност не съществуват значими разлики в това отношение между предприемачите и другите. Дори ще се окаже, че предприемачите проявяват...
16 Октомври 2007

“Дебютантът” Типично българско явление

Склонни ли сме да поемаме риск по отношение на парите си? Такава е темата на проведено изследване, което прави опит да разграничи населението у нас на четири отделни типа, в зависимост от отношението им спрямо риска. За база служат отговорите на различни категории въпроси (спестяване и инвестиране...
16 Октомври 2007

Кога се плаща данък добавена стойност при сделка с имот

В ЗДДС се разглеждат доставките, свързани със земя (по смисъла на този закон “земя” е земеделската, горската и тази в строителните граници на населените места). Облагаемите доставки означават сделки, сключени от регистрирано по ЗДДС лице, което прехвърля собственост върху земя, учредява или...
16 Октомври 2007

Медиацията - постигане на споразумение Правни последици

Разпоредбата на чл. 16 от Закона за медиацията предоставя на страните възможността да изберат съдържанието и формата на спогодбата. Законът изрежда устна, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка. Писменото споразумение следва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато,...
16 Октомври 2007

Значението на целта за личността, екипите и организациите

Какво представлява целта?
Целта е същността на това, което е най-значимо за личността, екипа или организацията. Тя намира своя израз в решенията, действията, участието и приноса.
Целта се трансформира в чиста енергия. Тя е горивото, което поддържа движението на хората през трудните времена...

Страници