консултанти

16 Юни 2005

Чувстващите хора в екипа - кои са те и как да ги открием ?

Системата за екипен одит "Промакс" е единствена по рода си в България. Тя е инструмент за събиране, анализ и интерпретация на информация за работата на един екип и хората в него. Базира се на надежден приложен модел и се състои от комплекс от анкетни листи (попълвани от членовете на екипа) и...
16 Май 2005

Безопасност и качество на хранителни продукти


Д-р Снежана Алтънкова е завършила медицина във Висшия медицински институт във Варна, специалност "Обща хигиена". От 1975 до 1984 г. работи като асистент в Катедра по хигиена и професионални болести в института. След това
д-р Алтънкова е ординатор в отдел “Хигиена на хранене" в Столична...
16 Май 2005

Данъчна политика и ЕС

Акцизи По отношение на хармонизацията на законодателството ни в областта на акцизите следва да се има предвид, че в България акцизните ставки за горивата, спиртните напитки и цигарите са под минималните за ЕС размери.
Във връзка с това са поети ангажименти за достигане на минималните за...
16 Май 2005

Фирмите трябва да инвестират, за да издържат на конкурентния натиск


От 18 милиона фирми в ЕС, 99,1% са малки и средни предприятия. По определение на ЕС, което е в сила от 1 януари 2005 г. микропредприятие е предприятие с персонал до 10 дущи и годишен оборот от 2 млн. евро. Малко предприятие е предприятие до 50 души персонал и оборот до 10 млн. евро и средно -...
16 Май 2005

Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Промените в областта на безопасността и здравето при работа започна с приемане на Закона за...
16 Май 2005

Търговия в Европейския съюз


Бизнесът очаква увеличаване на
приходи от експорт
В края на 2004 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи проучване сред 800 фирми от реалния сектор на икономиката у нас за очакванията им за бизнес климата през 2005 г. Изследването...
16 Май 2005

Търговската марка в национален и международен аспект


Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Член е на Българо-Американски Търговски и Икономически Съвет, УС на Българско сдружение на участници в...
16 Май 2005

Обща система за самооценка

Преди приемането на България за пълноправен член на Съюза публичната администрация ще има нужда от методическа помощ, напътствия и добри практики при работата с новите структури на ЕС в съответствие с изискванията на Общността. Членството в Съюза е обвързано с редица икономически и социални...
16 Май 2005

Сертифициране и обследване общ правен анализ

Основната регламентация на сертифицирането и обследването е представена в специален раздел на Закона за енергийната ефективност(ЗЕЕ), приет от Народното събрание и обнародван в Държавен вестник на 5.03.2004 г. Той се основава на Енергийната стратегия на България, приета през 2002 г., нормативните...
16 Май 2005

Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?


"Не, не мисля, че тази идея е добра!
Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина.
Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се
хвърляме в неизвестността!"
Чували...

Страници