Човешки ресурси

16 Март 2007

Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси

Необходимостта от въвеждането на европейски практики и стандарти в управлението на човешките ресурси (УЧР) е все по-наложително с присъединяването на България в Европейския Съюз. Нарастващото значение на УРЧР за развитието на организациите изисква повишаване качеството на работа на...
16 Март 2007

Подборът на персонал - важно условие за успеха на фирмата

Какво всъщност представлява подборът на персонал и каква е ползата от консултантските агенции в този бранш? Много фирми сами търсят подходящия кандидат
като публикуват обяви, обработват купища документи и провеждат поредица от интервюта с одобрените на “първо четене” кандидати...
16 Септември 2005

Атмосферата в екипа влияе силно на неговата ефективност

Ако хората - участници в екипа са първата грижа на мениджърите (или собствениците на фирми, когато самите те управляват), то следващата тяхна грижа е ефективността на работа на екипа (степента, в която екипът изпълнява задачите си, осигурява "добавената стойност" за организацията и развива...
16 Юли 2005

Правещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?

"Време е да прекратим дискусиите. Вече имаме становище какво трябва да правим. Предлагам да съставим кратък план с необходимите задачи, ресурси, отговорници и срокове за изпълнение. Хубаво ще бъде да изчислим какво би ни струвало всичко, като не забравяме и най-малките разходи. Според мен първото...
16 Юни 2005

Чувстващите хора в екипа - кои са те и как да ги открием ?

Системата за екипен одит "Промакс" е единствена по рода си в България. Тя е инструмент за събиране, анализ и интерпретация на информация за работата на един екип и хората в него. Базира се на надежден приложен модел и се състои от комплекс от анкетни листи (попълвани от членовете на екипа) и...
16 Май 2005

Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?


"Не, не мисля, че тази идея е добра!
Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина.
Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се
хвърляме в неизвестността!"
Чували...
16 Април 2005

Традиционен или нетрадиционен подбор на участници в екип

Кой е най-подходящият начин за подбор на участници в екип? Този въпрос възниква винаги, когато мениджърите и предприемачите възнамеряват да създадат или променят състава на екипите си. Често пъти се използват три традиционни начина: 1. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според...
16 Януари 2005

Роля на тренинга в работа с клиенти

Обучението е безспорно един от инструментите за развитие на персонала в организацията. Като влияещи на ефективността от тренинга фактори обикновено се отбелязват потенциала на персонала, мотивация, анализ на нуждите от обучение, треньор, контрол върху резултатите и др.
Като пример ще посочим с...
16 Ноември 2004

What is Teambuilding?

Вероятно сте забелязали как някои работни групи се справят много по-добре с общите задачи от други и по-леко постигат своите цели. Когато се опитате да разгледате по-отблизо този феномен, може да откриете "едва доловими" на пръв поглед разлики в отношенията между членовете на тези групи. Подобни...
16 Октомври 2004

Какво е Eко обучение

Различното при ЕКО обучението е нетипичната обстановка - предизвикателствата провокират хората да покажат повече от своите способности за разлика от това, което може да се наблюдава в офиса. А дейностите в непознатата и непредсказуема ситуация при ЕКО обученията са прекрасна метафора на постоянно...

Страници